ރިޕޯޓް

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: އުތުރު އެމެރިކާއާއި މެދުތެރޭ އެމެރިކާ އަދި ކެރީބިއަން ތަމްސީލު ކުރާނީ ކޮންބައެއް؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ވިލާތުގެ ކޮންމެ މައްސަލަޔަކީ މުޅިދުނިޔޭގެ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ!

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ގޮޓާބަޔާގެ ފިޔަ ކޮށައިލުމުގެ ޑްރާފްޓަށް ކެބިނެޓުން އާނބަސް ބުނުން!

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިފަހަރު ދެކުނު އެމެރިކާ ތަމްސީލުކުރަނީ ކޮންބައެއް؟

އެއްލައިލާ ސިނގެރޭޓުބުރިތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި، ވިސްނައިލާން ޖެހޭ އެތައް ކަމެއް!

ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު: ޗެންގީޒް ޚާންގެ މަހާނަ ހުންނަތަން ސިއްރުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

4

މާމަޔަކަށް ވީމަ ދަރީން ހޯދުން ހުއްޓައިލަން ޖެހޭތަ؟ އެއީ ދިމާކުރަން ޖެހޭކަމެއްތަ؟

2

އީޔޫއަށް ޔުކްރޭނު ވެއްދުމުގެ މައްސަލަ: ބުރަކަށީގައި ފިރުމާނެއެވެ. މެންބަރުކަން ދިނުން އަވަހެއް ނުވާނެއެވެ.

ނުޒޫގެ ފަސްވަނަ ދަރިފުޅުގެ ގޮތުގައި "ހޯމް މޭޑް ބޭބީސީރިއަލް"، މިއަދު އެތައް މަންމައިންނެއްގެ ފޭވަރިޓް

2

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2002: ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން މިފަހަރު އައު ބަދަލުތަކެއް ފެންނާނެތަ؟

1

ކަޅުދިރި: ގިނަ ފައިދާތަކެއް، ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ކަންކަން ވެސް އެބަހުރި!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިންޑިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިސްލާހު ކުރުން: "މޮޔަނުވާށެވެ. އެއްޗަކީ އިގްތިސާދެވެ."

... 7 ...