ރިޕޯޓް

އަދުގެ ދުނިޔެ: ވެެރިކަމުގެ އެދުމުގައި ޑިމޮކްރަސީއާއި ގާނޫނުތައް އިރައިލުމުގެ އާދަ!

ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު: ގަލްފަށް ކިޔަންވީ ނަމަކާމެދު އަރަބީންނާއި ފާރިސީންގެ ޒަމާންވީ ކޯޅުން

ދަރިފުޅުގެ ކައިވެނި ހޮސްޕިޓަލުގައި، ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވެ ސޯދުބޭގެ ހާސް ޝުކުރު އައިޖީއެމްއެޗަށް

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އަޅުގަނޑު: އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑާއި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުގައި

1

ގޭތެރޭގެ ޕްރެޝަރު އޮފީހަށް، އޮފީހުގެ ޕްރެޝަރު ގެއަށް! ޝަހުސު މަސްހުނިވުމުން ހައިޖާނު އުފެދެނީ؟

1

ނާޒިފު ސާބިތުކޮށްދެނީ ދެފައިމައްޗަށް ކޮޅަށް ނުހުރެވުނަސް "އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް" ތެދުވެވިދާނެކަން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީއަކީ މިޒަމާނުގެ ޕައްޗީސް މާރު ޚާނެވެ.

އެމެރިކާގެ ހައުސް ސްޕީކަރު ކަމަށް ކެވިން މެކާތީ ހޮވުމުގެ މާނަޔަކީ ކޮބާ؟

މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓުތައް އެޓީއާރަށް، ތަނަވަސް އަދި ފަސޭހަ ބޯޓުތަކާއެކު މުސްތަގުބަލަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް

ދިވެހި ތާރީޚު: ކަކުނިދިޔޯއެެއް ނޫނެވެ. އައިސާބީއެވެ.

ދިވެހި ތާރީޚު: ކަކުނިދިޔޯއެެއް ނޫނެވެ. އައިސާބީއެވެ.

1

އެޑިޑާސް ކުންފުނިން އާޖެންޓީނާގެ އައު ކިޓް ނެރޭނީ ކޮންއިރަކު؟

... 7 ...