މުނިފޫހިފިލުވުން

ޓީވީ ހޮސްޓެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި ގޮނޑީގައި އިށީންނަންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ: އަދިތިޔަ ނަރަޔަރަން

ރާޖް ކުންދުރާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖުލައި 27އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ހަށިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން އަރުޖުން ވާހަކަ ދައްކައިފި

30 އަހަރު ބޮލީވުޑް ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށްފަހު މަނީޝް ޑައިރެކްޝަނާ ދިމާއަށް

ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ފިރިމީހާ އޮރިޔާން ފިލްމު ހެދުމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި، ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް!

1

"ނަމަސްތޭ ލަންޑަން" ފްލޮޕް ވާނެ ކަމަށް ނިންމައި ފިލްމީ ކެރިއަރުވެސް ނިމުނީ ކަމަށް ހީކުރިން: ކެޓްރީނާ ކައިފް

1

ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯގެ ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް، ޝޯ އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ސަލްމާންހާންއާ ދުރުގައި ހުރުމުގެ ނިންމުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުން: ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ސޯމީ

ބަޖްރަންގީ ބާއިޖާން އަށް ހަ އަހަރު، އެންމެންގެ ލޯބި ހޯދި މުންނީ މިހާރު ފެންނަގޮތް ވަރަށް ތަފާތު!

ބޮލީވުޑް ތަރި ސުރޭހާ ސިކްރީ މަރުވެއްޖެ

"ލީގަލީ ބްލަންޑް" އަށް 20 އަހަރު!

އެމެރިކާއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން ނުވާތީ ހޮލީވުޑްގެ ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ދޫކޮށްލިން: ޝިލްޕާ

« 1 ...