ކުޅިވަރު

ވޯލްޑް ކަޕް: ޕޯޗުގަލް 6-1 ސްވިޒަލޭންޑް (ފުލްޓައިމް)

2

ގަދަފަދަ ސްޕެއިން ކަޓުވާލައި، މޮރޮކޯ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ކުއާޓާއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ސްޕެއިން 0-0 މޮރޮކޯ (0-3)

ފޮޓޯ: ސައުތު ކޮރެއާ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފޮޓޯ: ޖަޕާން ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ސްވިޒަލޭންޑްގެ ކޯޗު ބުނަނީ އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޕޯޗުގަލްވެސް ޖެހިލުން ވާނެ ކަމަށް

ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު: ޓީމުގެ ފެންވަރާމެދު ސުވާލު ނުއުފައްދާތި!

ބްރެޒިލްގެ ނެށުމަށް ފާޑުކިޔުން، ކޯޗު ބުނަނީ އެއީ މިހާރު އޮތް ޒުވާން ޓީމުގެ "ލޭންގުއޭޖް"ގެ ބައެއް ކަމަށް!

1000 ޕެނަލްޓީގެ ހޯމްވޯކެއް ހަދަން ބުނިން، އެ ހޯމްވޯކް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ސްޕެއިން ކޯޗު

މޮރޮކޯ މިރޭ ނުކުންނާނީ ތާރީހު ލިޔެލުމުގެ އަޒުމުގައި، ސްޕެއިނާ ކުރިމަތިލާނީ ޕްލޭނަކާއެކު: ރެގްރަގޫ

ބަދަލުކުރުމުން ރޮނާލްޑޯގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ޕޯޗުގަލް ކޯޗުގެ ހިތްހަމެނުޖެހުންތަކެއް!

ބެންޓޯ ކޮރެއާގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލީ ފަހުރުވެރިކަމާއެކު

« 1 ...