ކުޅިވަރު

"މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް" ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

އާޓެޓާ ބޭނުންވަނީ ވެންގާ އަނބުރާ އާސެނަލަށް ގެންދަން

ޓޮޓެންހަމަށް ބޮޑު ލަދެއް، ކޮންޓޭ ބުނަނީ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް ކަމަށް

ޖަރުމަނު ފުޓުބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރު، ރަންގްނިކް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމަށް ގެންދަނީ

ޕޮޗެޓީނޯގެ "ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިން" ކައިރީ ގާޑިއޯލާ ދެއްކީ އެކުވެފައިވާ ޓީމެއް

1

ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ދާ ސީނިއާ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ޒުވާން ތިން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފުރުސަތު ދީފި

އޮރިޔާންކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި ބެންޒެމާއަށް ޖޫރިމަނާއަކާއެކު ޖަލު ހުކުމެއް

ޔުވެންޓަސް ކައިރީން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާއެކު ފެންވަރު ދައްކާލައި ޗެލްސީ ގަދަ 16 އަށް

ޒަވީގެ ބާސާ ކެޓުމުގެ ތުންފަތް މައްޗަށް

ރޮނާލްޑޯ އާއި ސަންޗޯގެ ގޯލްތަކުން ޔުނައިޓެޑް ގަދަ 16 އަށް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަރި ހައިޝަމް ވެސް މާޒިޔާ އަށް

1

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ކަމަށް ޒިދާންގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް

« 1 ...