ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގާފަރު ސްކޫލަށް ސެން ކްލާހެއް

ބީއެމްއެލުން އާ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރާއި ޑައިރެކްޓާ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި

މުޅިން އާ ދިވެހި ސީރީޒެއް އުފެއްދުމަށް ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަނާއެކު ދިރާގުން ސޮއިކޮށްފި

އާ ކެޓަގަރީތަކެއް އިތުރުކޮށް ސަޓާ 2020 އަށް ނޮމިނޭޓްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެސްޓީއޯގެ 2020ގެ ކަލަންޑަރާއެކު ކޮންމެ މަހަކު ހާއްސަ އިނާމެއް

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް

1

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޝޯގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވެލާ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ސާވިސް ޗާޖު ދިން ރިސޯޓަކަށް ރަންދެލި

އައްޑޫ އެއާޕޯޓުގެ އެމްޑީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

އަލަށް ހަދާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލަށް ހޭދަވާނީ 26 މިލިއަން ޑޮލަރު، އެތަން ހިންގާނީ އެމްއޭސީއެލުން

އާ އަހަރާއެކު އަލަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެސްޓީއޯއިން ހާއްސަ ހަދިޔާ ވައުޗަރެއް!

ސިލިންޑަރު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އަކަށް އަދި ހިދުމަތުގެ އަގަކަށް ވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ: މޯލްޑިވް ގޭސް

« 1 ...