Close

ދުނިޔެ

ސަބްމެރިން ޑެކުމަތީ ތިއްބައި ޖެހި ރާޅާއެކު އެފްރިކާގެ ނޭވީ ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އެކި ވައްތަރުގެ ދަތް އުނގުޅާބޭސް އެއްކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތަށް

ދެކުނު ޗައިނާގެ ދެ ސިޓީއަކަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި 10 މީހުން މަރު!

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އަސްކަރީ މަރުކަޒު ރެއިޑްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އެކްސް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވުން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ލަކުޑި ސްޓްރަކްޗާ ފެނިއްޖެ

އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެފައިވަނިކޮށް ޕޫޓިން އަންނަ މަހު ޗައިނާއަށް

ލީބިއާއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ ގެ ރޯކޮށްލައިފި

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ މުވައްޒަފަކަށް އޮޅިގެން 38 ޓެރަބައިޓްގެ ޑޭޓާ ލީކު ކުރެވިއްޖެ

ހަރުފަ ގޮވައިގެން ރާޅާ އަޅަން ދިޔަ މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކަނޑުގެ ދިރާސާތަކަށް ހާއްސަ ޗައިނާގެ މަނަވަރެއް ބަނދަރުކުރުމަށް ލަންކާއިން ހުއްދަދީފި

ޖަޕާނުގެ ކޮންމެ 10 މީހަކުން އެކަކު 80 އަހަރުން މަތި: އޮފިޝަލް ޑޭޓާ

« 1 ...