ދުނިޔެ

އަދުގެ ދުނިޔެ: މެލޭޝިޔާގެ ލީޑަރުންނަށް އެންމެ މޮޅުގޮތަކީ އަންވަރަށް ފުރުސަތުދީގެން ކެތްތެރިވެގެން ތިބުމެވެ.

1

ހުރިހާ ކަމެއް ވީޑިއޯ ކޯލުން: ރިސްކު އޮތީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ސުނެޕްޗެޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، މިހާރު ކޮމްޕިއުޓަރުންވެސް ސުނެޕް ކުރެވޭނެ

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އަންވަރު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބިންކުޑަ ދިހަ ގައުމު!

ކުރީގެ މަހުޖަނަކު ސޮސޭޖު ދޮލަނގު ބޮލަށް ލައިގެން މަގުމައްޗަށް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ހަނގުރާމަކޮށްގެން ރަޝިޔާ ބަލިކުރެވޭނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ގަތަރުން އެކިޔައިދިނީ ގްލޯބަލައިޒޭޝަނުގެ ހަގީގީ ހިކުމަތެވެ.

1

އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުހޯދުނު އިންތިޚާބަފަހު މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ވަޓްސްއެޕްގެ އެންމެ ފަހު އަޕްޑޭޓާއެކު ބޮޑު ބަދަލެއް

ޖޫރިމަނާކުރިއަސް ޔޫރަޕުގެ 8 ޓީމެއްގެ ކެޕްޓަނުން ވިއްސާރަދުނީގެ ބޭންޑު އަޅާނެ

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ގަތަރާއިމެދު ޔޫރަޕުން ވާހަކަ އެދައްކަނީ ދެ އަނގައިންނެވެ.

« 1 ...