ދުނިޔެ

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން 2100 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ތޫފާން ނިވާރު ދެކުނު އިންޑިއާ އަށް އަރައިފި

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ސައުދީ އަރަބިޔާއަށް ނަތަންޔާހޫ ވަޑައިގަތުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

1

އެމެރިކާގެ އުޓާގެ ހަނަފަސް ހިސާބަކުން ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ގޮތް ނޭނގޭ "ދަގަނޑެއް"

ގާޒާގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ނުކަތާވަރުވަނީ

ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން 95 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު

ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓަށް އައްޔަންކުރާނެ ބޭފުޅުންގެ ބައެއް ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި

އިޓަލީގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖެނުއަރީ ފަހުކޮޅު ވެކްސިން ދޭން ފަށާނަން: ބޮޑުވަޒީރު

ބައިޑަންގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމަށް އެންތޮނީ ބްލިންކެން

އޮކްސްފޯޑްގެ ވެކްސިން 70 ޕަސެންޓް ކާމިޔާބު

ފައިޒާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމަށް އަންނަ މަހު ހުއްދަ ދެނީ

ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކެލިފޯނިއާގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި

« 1 ...