ރިޕޯޓް

ތައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިނަވަޓްރާ އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ޑީލެއްގެ ދަށުންތަ؟

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޕާކިސްތާނުގެ އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމަކީ ކޮންބައެއްގެ މަސްލަހަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް؟

ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް ހުރަގެއަށްލުމަކީ ދެކުނު އޭޝިޔާގައި އާއްމުވެފައިވާ ބައްޔެކެވެ.

ކުޑަފަރީ ސަލްމާ: ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ބޭނުންވަނީ މިކަހަލަ ސަލްމާއެއް

1

ރާއްޖޭގެ އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއެކު ބަދަލުވާނީ ކޮންކަމެއް؟

އިތުރު ހަ ގައުމަކަށް މެންބަރުކަން ދިނުމާއެކު ބްރިކްސްގެ ސައިޒު އެގާރައަށް!

ބްރިކްސް ފުޅާކުރުމާމެދު މުއައްސިސުންގެ މެދުގައި ވަރަށްބޮޑު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް!

ސިޔާސީ ފޯރި ގަދަ ތުޅާދޫ: މިފަހަރުގެ ނަތީޖާ ބުރަ ވާނީ ކޮން ފަޅިއަކަށް؟

އޭދަފުށިން ދެއްކީ ނަމޫނާ، ދެ ފިކުރަށްވެސް މިނިވަން ކެމްޕޭންގެ ޖާގަ!

2

ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ނިމުމެއް ނެތް، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް!

ނީޖަރުގެ އަސްކަރިއްޔާ އެއޮތީ ދޫދޭގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޕާކިސްތާނުގެ ވަގުތީ އައު ބޮޑުވަޒީރަކީ އަސްކަރިއްޔާގެ ދުންމާރިއެއްތަ؟

... 8 ...