ރިޕޯޓް

އެނގުން މުހިންމު ހުރިހާވާހަކައެއް: ކިތާބީ ހެކި ހުރީ ކިހިނެއް؟ ފޯޅަވައްސަކީ ހަމަ ދިވެހީންގެ ތަނެއްތަ؟

14

އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗަށް، މިވަނީ ކިހިނެއް؟

އިހުގެ ފޯކްލޯރުތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑުއަތޮޅަށް "ދޮންދީނާ" ތައާރަފުވީގޮތް

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމެރިކާއިން ސައޫދީއަރަބިޔާ "ބުލީ" ކުރަމުން އެގެންދަނީ ކީއްވެ؟

ޗާގޯސްގެ މައްޗަށް މޮރިޝަސްއިން ދައުވާކުރަނީ ކީއްވެ؟

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނިއުކުލިއަރ ހަނގުރާމައަކުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކާމިޔާބީއެއް ނެތެވެ.

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ފިނި މޫސުމުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބޭއްވުމަކީ އެޑްވާންޓޭޖެކެވެ.

"ފަޔާ އެންޑް އެޑިޝަނަލް ޕެރިލްސް އިންޝުއަރަންސް" ހާއްސަވަނީ އިމާރާތާއި މުދާ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ކުރަން

ނައުފަލްގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް މޫދުތެރޭގައި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔޫކޭ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ލިޒް ޓްރަސްގެ އަވަސް ވެއްޓުމާއި އައު ރިކޯޑެއް ގާއިމްވުން!

ދިވެހި ތާރީޚު: ޖަޕާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިންކަމަށް ބުނެވޭ ބަދަލުގެ ވާހަކަ

9

އަދުގެ ދުނިޔެ: ގޮއްވައިލެވުނު ކާރޗް ބުރިޖަކީ ރަޝިޔާއަށް ކިހައި މުހިންމު ބުރިޖެއް؟

... 8 ...