ރިޕޯޓް

ދުވާލަކު 10 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަައިރު ނިދަންތަ؟ އެހެންނަމަ މި ލިޔުން ކިޔާލާ!

އިއްޔެގެ އެކުވެރިންނަކީ މިއަދުގެ ހަތުރުންނަށް ވެދާނެއެވެ.

1

ދަރިފުޅު ސުކޫލުގައި ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށް ވަނީ؟ އެކަން ދެނެގަނެ އެހީތެރި ވެވޭނެ ބައެއް ގޮތްތައް

1

ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރަން ބޮވިދާނެ ތިން ވައްތަރެއްގެ ސައި

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވަނީ ސީއެންއެމްގެ ނޫސްވެރިން އަދި ހަތްދުވަސް ނުފުރޭކަމަށް!

ރަހީނެއްގެ ދުލުން: ވަޅީން ބިރުދެއްކި، އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް

4

ފަޅޯ: ހަންގަނޑާއި އިސްތަށިގަނޑަށް ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް

މަބްރޫކްގެ ހާއްސަ އިންޓަވިއު: އެންމެ އުނދަގޫވީ ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރަން، ނިދުން ނޫން ހުރިހާ ވަގުތެއް ހުސްކުރީ މިކަމަށް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ އާންމުކުރުން މަޖަލެއް ނޫން! ތިބާގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ފަތުރަން ކެރޭނެތަ؟

ރޭޕް! ރޭޕް! ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރޭޕްގެ ތަދާއި އަނިޔާގެ ވާހަކަ!

ތެލަސީމިއާ ޒުވާނެއްގެ އާދޭސް: މިއީ ކުށެއް ނޫން، އެހީތެރިވެދީ!

2

ދަރިފުޅަށް ހީވަނީ މައިންބަފައިން އަބަދު އެކުދީންގެ ކުށްދައްކަނީހެން، ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

... 8 ...