ރިޕޯޓް

ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގާނޫނުގައި މަޖިލީހުގެ ނަމެއް ނެތް! މިވީ ކިހިނެއް؟

3

ގުރައިދޫ މަރު: ކަތިވަޅީން ހަމަލާދީ ވައިނޮޅިވަނީ ބުރިކޮށްލާފައި، ރަށުމީހުން ބުނަނީ ފައިސާގެ މައްސަލަ ކަމަށް

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ތިބި ދެކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ލޯތްބާއި ޝުކުރު ސިފައިންނަށް، ހަގީގީ ހީރޯއިންނަނީ ތީއީ!

ބަޔަކު ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލިޔަސް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް، ހުރިހާ ހޭދައެއް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް!

2

ކުއްލިއަކަށް މުޅި މީސް މީޑިއާގައި ހުސް ބަނބުކެޔޮގަސް!

ނިއު ނޯމަލް އަށް ދެވޭލެއް ލަސްވެ، ގައުމުގައި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކުގެ ކުރިތައް ފަޅަނީ

1

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައިފި، މިހާރު އަމާޒަކީ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރާ ޕީސީއާރް މެޝިނެއް އުފެއްދުން

5

ކޮވިޑް 19 : ޗައިނާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިން ނޭނގި ހުރި ވާހަކަތަކެއް

ޕޮޒިޓިވް ނޫން އެންމެން ގޭގައި ބައިތިއްބަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ! ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ތައްޔާރުތަ؟

1

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އާއި ކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ އެއްގޮތް ވެއްޖެ! ހަސަން ލަތީފުގެ ބިލަށް ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ނިއު ނޯމަލް: ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ގައުމު ފެންނާނީ ތަފާތުކޮށް، އަހަރެމެން އުޅެން ޖެހޭގޮތް ވެސް ތަފާތުވާނެ

ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތި އެއްކޮށް ހުސްވެއްޖެ! ޕެންޝަން ފަންޑުން ކުޑަމިންވަރެއް ނަމަވެސް ނެގޭތޯ އާދޭސްކުރަނީ

4
« 1 ...