ރިޕޯޓް

އަދަދު 70 އިން މަތީގައި، ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރާކަށް ނުވޭ؟

މިހުރާބުގޭ ފެންޑާމަތިން އަޅުވެތިކަމާއި މިނިވަންކަން 1

1

އީދު އުފާކުރަންވެސް ޓީމުތައް ހަދައިގެން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ނުކުރޭ! ރަށްރަށަށް ތި އުފުލަނީ ކޮވިޑް!

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލޭ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ބަންދުކުރުމުން ކުޅުންތެރީން ރަތަށް!

މިނިވަންކަމަށް 55 އަހަރު: ދިވެހީން ހަގީގަތުގައި ވެސް މިނިވަންތަ؟

ވެކްސިނަކާ ނުލައިވެސް ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެ

1

ޑިޕްރެޝަން: ދެނެގަންނަންވީ ބައެއް ކަންކަން، ފަރުވާކުޑަނުކޮށް އެހީތެރިކަން ދޭން ޖެހޭ ބައެއް

ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދިނުން: ކީއްވެ، ކީއްކުރަން؟

1

މީސްމީޑިއާގައި މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުން: ދިވެހީންގެ ކަށީގައި ހިފައިފި، އެކަމަކު އެއީ ކޫލްކަމެއް ނޫން!

2

ދިޔަމިގިޔަށް އޮއްސުނު އިރު.. އެރީ ހުރައިންނެވެ!

4

ދަރިފުޅުގެ އުޅުމުން މި 4 ކަންތައް ފެންނަ ނަމަ އަޅައިނުލައި ދޫކޮށް ނުލާތި!

ޖުމުލަ 9 ދަރީން ލިބުނު، ސަލާމަތުން ބޮޑުވި ދެބޭންގެ ކުއްލި މަރާއެކު މުސްކުޅި މައިންބަފައިން ޝޮކެއްގައި

11
« 1 ...