ރިޕޯޓް

ނިމިގެން ދިޔައީ އެންމެ ހައިރާންކުރުވި ގްރޫޕް ސްޓޭޖް، އިތުރު ވަގުތުގެ 11 ގޯލު ފެނުނު!

ބޮޑު ދެބާރު ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅި މަރަށް ތެޅުނު މަންޒަރު، ޖަރުމަނުގެ ބޮޑުލަދަކީ ސްޕެއިން ކޯޗު ބޭނުންވި ގޮތްބާ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: މުޒާހަރާތައް ފުޅާކޮށް ސިޔާސީ ކުލަޖައްސަން ޗައިނާއިން ފުރުސަތެއް ނުދޭނެއެވެ.

ޕޮލެންޑު ކޯޗު: މެސީ ހިފަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟ އެއީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ޖަވާބު ނުހޯދި އޮތް ސުވާލެއް!

އިރާން އެމެރިކާ ވޯލްޑްކަޕް 1998ގެ ހަނދާނުން: ހުދު ފިނިފެންމަލުން ވެދުންކޮށް ފެށިމެޗުން މޮޅުވީ "ފުޓުބޯޅަ"

ކްލިންސްމަނަކީ ކުޅިވަރުގެ އަޚުލާގާމެދު ވާހަކަ ދައްކަން ކުފޫހަމަވާ މީހެއް ނޫނެވެ.

އެއްޖިންސުން އުޅުން ޕްރޮމޯޓު ނުކުރެވޭތީ ޖަރުމަނުން ދެއްކި މަންޒަރަށް ގަތަރުގެ ރައްދަކީ އޮޒިލްގެ ފޮޓޯ!

ޒިޔެޗް: ކުރީކޯޗުގެ ހަތުރެއް، މިހާރުގެ ކޯޗުގެ "ފޭވަރިޓެއް"

ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކަށް އުފަން ޑޭވީސް ކެނެޑާގެ ތާރީހު ލިޔެލިގޮތް، ދަނޑަށް އަރަނީ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ޓަކައި

އަދުގެ ދުނިޔެ: މެލޭޝިޔާގެ ލީޑަރުންނަށް އެންމެ މޮޅުގޮތަކީ އަންވަރަށް ފުރުސަތުދީގެން ކެތްތެރިވެގެން ތިބުމެވެ.

1

ނޭމާ ހިތްފަޅައިގެން: "މިއީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްދަތިކަން"

މިރޭގެ މެޗު: މެކްސިކޯގެ ކޯޗަކީ އާޖެންޓީނާއަށް އުފަން، މެސީގެ "ބަލިފައި" ދަންނަ އެކުވެރިޔާ!

« 1 ...