ރިޕޯޓް

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ތިން އަހަރު، ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް މިނިމަމްވޭޖަށް ތާރީހީ ފެށުމެއް

މިޒަމާނަށްވެސް ބޭނުންވަނީ ނަބަވީ ސީރަތުގެ ނަމޫނާއެވެ 4

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ހަގީގީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ރަށު ބާރުތައް ރަށު ރައްޔިތުންގެ އަތްމައްޗަށް

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް، އެންމެ ފަހުން އިންޓަނެޓުގެ އަގާއި ސްޕީޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ލިވިން އެކްސްޕޯ: މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ޕައިޕްލައިން ހިދުމަތުގެ މައުލޫމާތާއި ކާއްޓޭއާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް

މުޙަންމަދު ޝާހިދު ޙަލީމުގެ ހިތް: ށަވިޔަނިސުކުން، ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް

"ވަޑައިގަންނަވާށޭ، ކުލާހަށް އަސާސީ"، ވަކިވެ އެދިޔައީ ދިވެހި ގައުމުގެ ރަން އަޑު

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ފުވައްމުލަކަށް ފުޅަނގި ލުން، ފުޅަނގި ކަވާ ކަންނެލި އިހުގެ މީހުން އަތިރިމަތީން ދޮށީގައި ބޭނި

ސަރުކާރުން 3 އަހަރު: 25 ބަނދަރު ނިންމައި 39 ބަނދަރު މަސައްކަތް ކުރިޔަށް، ދަތުރުފަތުރަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައި ދިން ލުއިތަކާއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް، ވިޔަފާރިތަކަށް ހިންދަމައިލެވުމުގެ ސިއްރު

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައިވެސް ޓޫރިޒަމް އެންމެ އުހަށް، ދުނިޔެ ހަމަނޭވާއެއް ލާން އޮތް ސޭފް ޓޫރިޒަމަކީ ރާއްޖެ

« 1 ...