ރިޕޯޓް

މިމަހު 15،000 ދިވެހިން ބޭރަށް! ގިނައީ ތުރުކީއާ މެލޭޝިޔާއަށްދާ މީހުން

2

މާކިންގެ ހާލު: އެންމެ ފުރަތަމަ ވީ ކުޑަކުޑަ އައްސިއެއް، މިހާރު ގެންގުޅެނީ އެނދުމަތިކޮށްގެން!

1

މިފަހަރުގެ ބޮޑު އީދުގައި ހުވަދުއަތޮޅުވެސް ފޯރި ގަދަ! ދާކަހަލަ!

1

ލޮޓަސް އާއްޓެއަށް: އީދުގައި ބައްޕަ ނެތީމަ ވަރަށް ދެރަވޭ، ބައްޕަ ފޮނުވައިދީފި ނަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ

2

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ: އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އޭޝިއާގެ ފަސް ކުޅުންތެރިން

އަމާނީގެ އެންމެފަހު އެފްބީ ޕޯސްޓް: ފިލައިގެން ދިއުމަކީ ހުވަފެނެއް، ރައްޓެހިންނާއެކު ފެށި ދަތުރު ފަހު ދަތުރަށް!

ދިވެހި ތާރީޚު: ދިވެހިރާއްޖެއަށް "އޮރިޔާންކާޑު" ތައާރަފުކުރީ ހުރަވީންނެވެ.

3

ދެ އަހަރުގެ ހުރަސްތަކަށްފަހު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރަތަމަ ހައްޖު

އުމުރުން 6 އަހަރުގެ ހުޒެއިލް: ކުޅެންހުއްޓައި ކުއްލިޔަކަށް ވެއްޓުނީ، މިހާރު ރާއްޖެއިން ދެވޭނެ ފަރުވާއެއް ނެތް

1

ތިމަރަފުށްޓާއި މަޑަވެލި ފެނު އަޑީގައި: ދުވަހަކުވެސް މިވަރެއް ނުވޭ!

ފޮޓޯއެއް ނަގަން ދިޔަގޮތަށް އުމުރަށް ވަކިވެގެންދިޔައީ ހިތްހެޔޮ ރައްޓެއްސެއް!

ދިވެހި ތާރީޚު: ހެންވޭރުގަނޑުވަރު މަނިއްޕުޅުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު ލަދު!

5 ...