ރިޕޯޓް

އެކްސްކްލޫސިވް: ޖިނާހު ގަދަ ކަނޑު ތެރޭގައި، އަންހެނުން ވަކިވީ އަތްމައްޗަށް، ދަރިފުޅު ފެނުނު، އަތަކު ނުޖެހުނު

12

އެއްބައެއްގެ ބަދަލު ނުވާ ވިސްނުން: މޮޅުވީމަ ޓީމާއެކު، ބަލިވީމަ އެއްޗެހި ގޮވުން

މިއީ ތިންވަނަ ފަހަރަކަށް ނުވި، އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ ތައްޔާރު ނުވެވުން!

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރު: މަރާލާފައި ވަނީ ވައިނޮޅީގެ ދެފަރާތުންނާއި ބޮލުގެ އެތައް ތަނަކަށް ވަޅި ޖަހައިގެން

3

ރޭގެ މެޗުގައި ފެނުނީ "އެންމެ ފިޓް ފައިސަލް"އެއް ނޫން

1

ބަލިވިޔަސް ގައުމީ ޓީމާ އެކު: އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ ގައުމުގައި އަޅުވައިދިން ގައުމީ ލޯބީގެ ފޭރާން

ސުޒެއިންގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކެއް: ބަލިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ބޮޑު ހިތާމައެއް، ޓީމަށާއި އަހަރެންނަށް މިއީ ގައުމީ ޒިންމާއެއް

1

ދަގަނޑޭ އާއި ޗެތުރީ އަކީ ސާފްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ލެޖެންޑުން، މިރޭގެ މެޗު ދެ ސްޓައިކަރުންގެ ޝޯއަކަށް

ފައިނަލާ ދެމެދު ރާއްޖޭގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އިންޑިއާގެ ނުރައްކަލަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ

މާމެންދޫ މި ޒުވާނާ ހުނަރުން ފުރިފައި، އަމިއްލައަށް އުފެއްދި ބެޓެރި ސައިކަލުގެ ޓެސްޓު ބުރު ކާމިޔާބު

2

ފުވައްމުލައް އިސްލާމް ކުރެއްވި އަބުދުނައިބު ކަލޭގެފާނުގެ ވާހަކަ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ގާނޫނީ ހުސްކަމުގެ ބޮޑު ބާގަނޑެއް!

5 ...