ރިޕޯޓް

އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާގެ ބައްޕަ: ދަރިފުޅަކަށް ނުހިނގޭ، އަލީ ސޯލިހު އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް މައާފަށް އެދުނު

1

ކެޔޮނިރު: ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ނާޒުކު އިންތިހާބު!

2

ވޯޓުގެ ޝަރްޢީ ޙައިޘިއްޔަތު

2

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ބޭނުމީ "ފުރަތަމަ އިންޑިއާ" ސިޔާސަތެއް ނޫން! "ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖެ" ސިޔާސަތު!

9

ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓު: ގިނަ ވަޒީރުން މީޑިއާ ފްރެންޑްލީއެއް ނޫން!

2

އިސްލާމްދީނުގައި ސިޔާސަތުރޭވުމާއި ވެރިކަންކުރުމުގެ ނިޒާމު

ކެޔޮނިރު: 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ރާއްޖެ!

4

ކޮމާކޯޅި ކޮލަމް: ރައީސް އިބޫ؟ ރައީސް ސޯލިހު؟ ރައީސް އިބްރާހީމް؟ ކިޔަންވީ ކިހިނެއް؟

2

ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ތަސްވީރުން ރައީސް މައުމޫނަށް ދިން ޤަދަރު

2

ކެޔޮނިރު: ވެލެޒިނީ މައްސަލާގައި ލީޑަރުން "ޗުއްޕު"! ރައްޔިތުން ވާނުވާ ނޭނގި!

8

ޔަޘްރިބުގެ އުދަރެސްއިސްލާމީ ފަތިހަކަށް ދޮންކޮށްލުން – 7

ގައުމިއްޔަތޭ ވިދާޅުވެ ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ވެސް އަސްލެެއް ނެތް!

5