ރިޕޯޓް

ދަންވަރު ޕަބްޖީކުޅެން ދޫކޮށްލި ކުޑަ ފިރިހެންދަރިފުޅު ޖެހުނީ ބޮޑު ފިރިހެނެއްގެ ދަލުގައި!

3

ދިވެހި ތާރީޚު: ހާޖީބަންޑާރައިން ކަނޑުފެއްތުމާއި ހުޅުދެލީ މަސްދޯންޏަކަށް ނެގުން!

3

ދަރީންގެ ހަރަދު: 2000 ރުފިޔާއިން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟ އެއީ ދަރިފުޅަށް ހައްގު މިންވަރުތަ؟

13

އަމަން: އެންމެ 8 އަހަރުގައި ހާފިޒަކަށްވެ މުޅި ގައުމަށް މިސާލަކަށް

2

ކުރީގެ މެންބަރުންނަށް ބަޖެޓުން މިލިއަނުން ހަރަދުކުރަން ޖެހޭ، ހަރަދުކުޑަކުރަން އެބައި ކަނޑާލަން ކެރޭނެ؟

ވޯލްޑް ކަޕަށް ހަތް ދުވަސް: ދުނިޔެ ދުށް އެންމެމޮޅު 7 ނަންބަރުގެ ފަހަރަކަށް މިފަހަރު ވެދާނެތަ؟

ކޮޗިންގައި ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ކީމޯ ހަދަމުން އަންނަ އަޒުރާގެ އަތްމަތި ހުސްވެ އާންމުންގެ އެހީއަށް

2

ޒީނާގެ ވާހަކަ: ރިސޯޓުގައި އުޅުނަސް ގޯސްމީހަކަށްވެ ބުރުގާ ނަގާކަށް ނުޖެހޭ، ފިޓު ޖެހުނަސް ފިޓުމީހަކަށް ވެވިދާނެ"

4

"ޕްރޮލެޕްސްޑް ޔުޓަަރަސް" އެނގުން މުހިންމު، ރަހިމުގެ ކެންސަރަށް މަގުފަހިކުރާ ކަމެއް

ވޯލްޑްކަޕް ބެލުމުގެ ސަގާފަތަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ދިވެހިން، މެޗެއް ފެނުނީ ޓީވީއެމް ވުޖޫދުވިތާ 8 އަހަރު ފަހުން!

ދިވެހި ތާރީޚު: އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުހައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީނުގެ ގައުމީ ޚިދުމަތް

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށިދާނެކަމުގެ ކުލަވަރު އުދަރެހުން އެބަފެނެއެވެ.

5 ...