ޚަބަރު

ހައްގުތައް ކަށަވަރުވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރެވޭނީ ފަރުދީ ޒިންމާތައް އަދާ ކުރެވިގެން: އެޗްއާރުސީއެމް

ދެއިރު ދެ ދަޅައަށް ބަދަލުވެގެން ނުދާނެފަދަ ހެޔޮގޮތްތަކެއް މަސްވެރިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭ: އެމްޑީއޭ

މާފުށިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ، އޮތީ ފަޅު ގަރާޖެއްގެ ތެރޭގައި ހޭނެތިފައި

ހިތާނު ކުރި ކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތިފަރާތް ފިހުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ހަތް ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް

ނެޝަނަލް ރިސާޗް ކައުންސިލް އުފައްދަނީ

އެންމެ މީހެއްގެ ވެސް އިންސާނީ ހައްގަކަށް އަރައިގަތުމީ އެކަމުގެ އަސަރު މުޅި މުޖުތަމައަށް ކުރާނެ ކަމެއް: އޭޖީ

ޔޫޑީއެޗްއާރު ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ހައްގުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް ސޯލިހު

1

ފުޑް ކޯޓު މައްސަލައިގައި އެސްޓީއޯއަށް ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކަން ނިހާންގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ދެމެހެއްޓުމުގައި މަޖިލީހުން އިސް ރޯލެއް އަދާ ކުރޭ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޓީސީސީ ގެ " ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" ފަށައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބޭއިންސާފު ނިންމުންތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމްއާރުއެމް އިން ގޮވާލައިފި

« 1 ...