ޚަބަރު

މިދިޔަ މަހުގެ އޯޓީ މި މަހުގެ މުސާރައާ އެކު ލިބޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި

ދައުރު ދިގުނުކޮށް، ކައުންސިލްތައް ހިންގާނެ ބަޔަކު އައްޔަން ކުރުމުގެބާރު ރައީސަށްދޭން އަނދުންހުސެން ގޮވާލައްވައިފި

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް: އެޓާނީ ޖެނެރަލް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކުއްލިނުރައްކަލުުގެ ހާލަތު އިއުލާންނުކުރާނަމަ ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރެވޭނެ: ފިލްޒާ

އޮކިއުޕޭޝަނަލް ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީ ގާނޫނެއް ލަސްނުކޮށް ފާސްކޮށްދިނުމަށް ޓީމުން ގޮވާލައިފި

މެލޭޝިއާއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ޓިކެޓު ވިއްކަނީ

މިއީ ޑީޖީއެޗްގެ އަމުރުތައް ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ދައްކައި، ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަން ކުރާ ބަހުސެއްނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

މިހާލަތުގައި ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ނުގެނެވޭނެތޯ ބެލުމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ލަފަޔަށް އެދެން ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް މައުމޫންގެ ކޮއްކޯފުޅު، މޫމިނާ އަބްދުލްގައްޔޫމް އަވަހާރަވެއްޖެ

ހަސަންކޮ: ގާނޫނުއަސާސީގައި އަތްނުލައިފިނަމަ އިންތިހާބުގެ ބާރު އެދެވެނީ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް

ކޮވިޑް 19 : ދުވާލަކު 300 ޓެސްޓު ހެދުމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި އިތުރު މެޝިނެއް ބަހައްޓަނީ

މިހާލަތުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަން ހުރަހެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން: ހިސާން

« 1 ...