ޚަބަރު

ކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓުތަކުގެ ނަންތައް މީރާއިން އާއްމުކޮށްފި

ދައުލަތުން ދަރަނި ނެގުމާއި ގެރެންޓީ ދިނުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ މައި ކޭބަލެއް ހަލާކުވެގެން، ހައްލުކުރަން ދެ ދުވަސް ނަގާނެ: ސްޓެލްކޯ

އޮރެކަލް ކްލައުޑް އީއާރުޕީ ސިސްޓަމާއެކު އެމްޕީއެލް އަށް ތާރީހީ އިންގިލާބެއް

72 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހެޅުމުން ދެ މީހެއްގެ ދައުވާތައް ބޭރުކޮށްލައިފި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަންދޫބު، ޑރ. ނާޒްނީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އަމިއްލަ މީހަކު ބެންގަލޫރަށް ނޭރުވި މައްސަލައެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ހުށަަހަޅައިފި

ރާއްޖެއިން މީގެ ކުރިން ނުފެންނަ ބާވަތެއްގެ ދޫންޏެއް ފެނިއްޖެ

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން މިއަހަރު ރާއްޖެ އައުމުގެ އުންމީދެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު

6 ބާވަތެއްގެ މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމުގެ އިހުތިޔާރު ފުލުހުންނަށްދީފި

ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް މުވައްޒިފުންނާއެކު ބާއްވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

ވިސާއަށް އެދޭއިރު ހެލްތު އިންޝުއަރެންސާއި މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތް ހަދަނީ

« 1 ...