ޚަބަރު

ޓެގު ޕްރޮޖެކްޓް މައްސަލައިގައި އުމަރު އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގްރީން ޒޯނަކަށް ނުދޭ، ހުރިހާ ލުޔެއް ދިނުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން: ޑރ. ޝީނާ

ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު ދެމީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ އަދަދު 32 އަށް

އިތުރު 67 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8597 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 54 މީހުން، 30 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް 80 ހުށަހެޅުމެއް

ޕީޕީއެމާ ގުޅުނީ ވަކި މަގާމެއް ބޭނުން ވެގެންނެއް ނޫން، ބޭނުންވަނީ މެންބަރުންނާއެކު ދެމިހުންނަން: ޝަހީމް

ޑރ. ޝަހީމަށްވެސް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރުކަން

އުރީދޫން "ބިގް ޑިވައިސް ސޭލް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 60 ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

މަޖިލިސް ރައީސް، ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

« 1 ...