ޚަބަރު

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ އަޑުއަހަން ވަދެތިބި ބައެއް މީހުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުމުން ނެރެފި

ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ އެރަށުން ގަސް ނަގަންވީމަ އީޕީއޭއަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށް: ޕޮލިސް

ހއ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފުރާ ވަޑައިގެންފި

ފަނޑިޔާރު އަބުދުﷲ ދީދީގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ހިންގާ ތަހުގީގު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި

ދިރާގު މޯބައިލް ނެޓްވޯކަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެއްޖެ

ބްރޯޑްކޮމްގެ ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރަ 43 ހާސް، އޮފީހަށް ވަޑައިނުގެން މުސާރަ ނަންގަވާތާ އަށްމަސް!

ޖޭއެސްސީއަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކޮށް، މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސްދޭން ނިންމައިފި

ބްރޯޑްކަމުގެ މެންބަރުން ކުފޫހަމައެއް ނުވޭ، ރީތިގޮތަކީ މަޖިލީހުން ވަކިކުރުމުގެ ކުރީން އިސްތިއުފާދިނުން: ވިސާމް

1

މަގުމަތީ ބާޒާރު ބޭއްވޭނެ ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅައިފި

ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ ސަޓާ އިވެލުއޭޝަން ނިންމާލައިފި

ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ލިބޭނީ ލައިސަންސް އޮތް އުޅަނދުތަކަށް: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

« 1 ...