ޚަބަރު

މިނިމަމް ވޭޖާއެކު 28،000 މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: ރައީސް

އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގައި 37 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަނީ

އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ 151 މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން: އަސްލަމް

ކުއްޖަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަތިވެރި ބިން ހިއްކުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަނީ

ކުޑަރިކިލު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ބޮޑުފޮޅުދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ރައީސް، ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާނީ 37 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް: ރައީސް

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާނަން: ރައީސް

ގުރައިދޫ ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ޓުއާ ގައިޑެއް ކަމަށް ބުނެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހޯދަނީ

« 1 ...