ޚަބަރު

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހުޅުވަނީ

2.3 މިލިއަނާއެކު މަންދު ކޮލެޖަށް އިމާރާތެއް ލިބެންދެން މަހަކު 155،000 ރުފިޔާ ދޭން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބެލި

ޗާގޯސް މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފި

ކެރޭނުން ބިނދުނު ބައި ކަނޑުން ނަގައިފި، މަސައްކަތުގެ ޝެޑިއުލަށް ބުރޫ ނާރާނެ!

އާބިދަށް ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން އިތުރު ފުރުސަތެއްދީފި

ވިނަރެސް ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ އޯޕަން ޑޭ ފަށައިފި

މަޑިފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ މައްސަލަ: 1.6 މިލިއަން ދޭން އެލްޖީއޭއަށް ކުރި ހުކުމް ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

އެންމެ ފަނޑިޔާރަކު އިންނަވައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައިކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓަރު ނަހުލާއަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަަން ފަށައިފި

1

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހޮވައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑު އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީ ދައްކަންޖެހޭނީ ކައުންސިލްތަކަށް

ދިރާގުން އަންލިމިޓެޑް ހައި ސްޕީޑް ހޯމް އިންޓަނެޓް ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

« 1 ...