ޚަބަރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބާބެހޭ ގޮތުން އީސީއަށް ރައްދުވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމަކުން ނުދޭ: ޕޮލިސް

ކުނިކޮށީގައި ރޯކޮށްލީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކަމަށް ބެލެވޭ: ވެލިދޫ ކައުންސިލް

ކޯޓު ހުކުމަކުން މާމަގެ ހަވާލުގައި ހުރި ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ބައްޕަ ފުރައިފި، ކުއްޖާއަށް ސްކޫލަކަށް ނުދެވޭ!

2

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް އޭސީސީ މެންބަރުންގެ ކިބައިން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މިދިޔަ އަހަރު ބަނގްލަދޭޝުން ރާއްޖެއައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 3000އިން މައްޗަށް، އައި މީހުނަށްވުރެ ފުރި މީހުން މަދު!

1

ގައުމީ ކުތުބުހާނާއަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ތައާރަުކޮށްފި

ވޯޓު ލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި، 269،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ

އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެމްޑީޕީން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަނީ

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އަވަަސްކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

2

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި ޕްރިންސިޕަލް ދޫކޮށްލައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

« 1 ...