ޚަބަރު

ވެމްކޯގެ ބިލުތަކަށް ފައިސާދެއްކުމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ވެރިކަން ބަދަލުވި ނަމަވެސް އަދިވެސް މުއައްސަސާތަކުގައި ތިބީ ޖީބަށް ބަރުކުރަން އުޅުނު މީހުން: ނާދިރާ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ގެއްލުނު 14 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދަން ތިން ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ހަތަރު ރަށެއްގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ޕީސީބީގެ ރައީސް ކަމުން ނިޒާރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ 130 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ 10 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

މީރާގެ ބޯޑު ބަދަލުކޮށް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އާއި ޑެޕިއުޓީ ވަކިކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ލިބޭ ބިލު ބަލައިގެންފި

ހަތް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން މަނާކޮށް، މަސް ވިއްކޭނެ ދަށް އަގު ކަނޑައެޅޭގޮތަށް ހުށަހެޅި ބިލް ބަލައިގެންފި

އެމްއެންޔޫއަށް އާ ވައިސް ޗާންސިލަރެއް މިއަދު ހަމަޖައްސަނީ

މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުން އިނދެގެންއުޅޭމީހާއާއި ދަރިންނާއި ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް ހަދަނީ

« 1 ...