ޚަބަރު

އަދީބުގެ ވަކީލަކަށް އުޅުމަކީ ހިޔާނާތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: އަލީ ހުސެއިން

ސަރުކާރު އޮފީސްތައް އިތުރު އެއް ހަފުތާއަށް ބަންދު

ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ގެންދާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓުގެ ހަރަދު ހަމަޖައްސަނީ ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން: ނާޒިމް ސައްތާރު

ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓުގެ ދަތުރު ލައިވްކޮށް

އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދި ކަރުދާސް ނޫޓުގައި ދައުލަތުގެ ނިޝާން ކުރެއްސެވި ސަރުދާރު ދޮންބެ އަވަހާރަވެއްޖެ

ލިސްޓް އާންމު ކުރަންވާނީ، ކުޑަމިނުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމަށްފަހު: އުޝާމް

1

ދ. ބަނޑިދޫން ރެންޑަމް ކޮށް ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެތެއިން އެއް ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު ފަރުވާއަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް

4

ރައީސް ނަޝީދު އޭޑީކޭއިން ދޫކޮށްލައިފި، އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނަށް ގެންދާ ޖެޓު އެއާޕޯޓުގައި

މާލެއާއި ފުވައްމުލަކު ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި އީދު ނަމާދުކޮށްފި، މާލެއަށް މިފަހަރުވެސް ފިތުރު އީދުގެ ފަޅުކަން

ނިރުބަވެރި އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބުތައް ދޭން ޖެހޭ: އީދު ހުތުބާ

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ 13 ވަޒީރުން ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި

« 1 ...