ޚަބަރު

ވާދޫ ވޯޓު ފޮށި ފަޅާލި މީހާގެ ބަންދަށް 60 ދުވަސް

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ: ނަޝީދު

1

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަން ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިފި

ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުން، މުއިއްޒުގެ ޝުކުރު ރައީސް ސޯލިހަށް

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

1

އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒުއާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން މާލެ ގެނެސްފި

ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ކައިރީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެންގުޅުނު މީހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ނަޝީދު، އަލުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަން ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރާނީ

ފަސް އަހަރަށް ވެރިއަކު އިންތިހާބު ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމަކީ ގާނޫނާހިލާފު ކަމެއް: ގާސިމް

މާދަމާއަކީވެސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފި

« 1 ...