ޚަބަރު

ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ލިޔުމެއް ނެތިއްޔާ ވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމުން ގޯތިވެސް ފްލެޓްވެސް ނުދެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

އަދީބުގެ މައްސަލަތައް ބޭރުކޮށްލެއްވި ގާޒީގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލައިދިނުން އެދި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ގުޅިފަޅުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް 1200 ބިން ދޫކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: އަސްލަމް

ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ޓޫރިޒަމް، ހުރިހާ ފަތުރުވެރީންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން: ފައްޔާޒް

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލުން، ފުރަތަމަ ފުލައިޓުން 103 ފަތުރުވެރީން އަތުވެއްޖެ

އާ އުއްމީދުތަކެއް، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލައިފި

ހައިލަމް، ޕީޖީ ޝަމީމަށް: ހެކި ހުރެ 150 ދައުވާ ނުކޮށް އެއްބަސްވުން ހެދީ ކީއްވެ؟

ވީއައިއޭގެ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވައިލައްވައިފި

ގާޒީ އިސްމާއީލުގެ މައްސަލަ ޕީޖީން ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅަނީ ބިރު ދައްކަން: ޑީޑީ

ހުޅުދުއްފާރުގައި ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަސަނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ

« 1 ...