ޚަބަރު

އަނެއްކާވެސް އަލީ ވަހީދު ކަމަށް ބުނާ މީހާގެ އޯޑިއޯއެއް، ދައްކަނީ ފާހިޝް އަމަލުތަކެއްގެ ވާހަކަ!

ކްރޮސްރޯޑް ކައިރިއަށް ޔޮޓެއް ފަރަށް އަރައިފި

އޯޑިއޯތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަނީ

އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މަގާމަށް އަންހެން ބޭފުޅެއް

އޯޑިއޯތަކާ ގުޅިގެން އަސްހަދުގެ ތުހުމަތުތަކެއް އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކެޓްރީ ޖަވާއަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދެ ކާރު ގަނެދިން ކުންފުންޏަކުން ޑިއުޓީއަށް މަކަރު ހަދާފައިވާކަން ފަޅާ އަރައިފި

1

ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައިގެންފިން، ބަދަލުތައް ގެންނާނަން: މިނިސްޓަރު

ޕްރޮބޭޝަން 6 މަހަށް އިތުރުކޮށް، ޑޮކްޓަރު ސެޓްފިކެޓް ނެތި އެއްދުވަހުވެސް ސަލާމް ނުބުނެވޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަނިން ބޯޑުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް އެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވައިލައިފި، ޗެއާމަނަކަށް ޑރ. އަޒީޒު

ޒުހާ މަރާލި ސުމޮން، 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

1

ބިޒްނަސް ކްލާހުުން 60 ޑޮލަރު، ފަސްޓް ކުލާހުން 90 ޑޮލަރުގެ އެއާޕޯޓް ޓެކްސްނަގަން މާދަމާ ބަހުސް ފަށަނީ

« 1 ...