ރިޕޯޓް

ހަމާސްގެ ހަމަލަޔާއި ރައީސް ޕުޓިންގެ އުފަންދުވަސް އެއްދުވަހަކަށްވުމަކީ އިއްތިފާގެއްތަ؟

ހަތް ފޮޅުވަތް: ކޮންމެ ދައުރެއްގައިވެސް ވެރިކަން ކުރަންވީ މަދުވެގެން ދެ ރައީސުން!

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތީ ކޮން ފުރުސަތެއް؟

1

ހެޔޮނިޔަތެއް ނެތް، މުސާރައާއި އަދަދު އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅާނަމަ މަޖިލިސް ކުޑައެއް ނުކުރެވޭނެ

ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން އަދި މީޑިއާއެއްވެސް ނޫނެވެ؛ ބައްސާމާއި އެފްއޭއެމްއެވެ!

2

ޑިޕްރެޝަން ނުވަތަ ނަފުސާނީ ބަލިމަޑުކަމަކީ ހަމައެކަނި އުޅޭ މާހައުލުން ދިމާވާ ކަމެއް ނޫން

އަދުރޭ ސަރގެ މޮޅު ހިސާބު: މުއިއްޒު މޭޔަރު ކަމުން ރައީސް ކަމަށް، އެކަމަކު ޔާމީން ޕީއެންސީއަށް؟

ވަޒީފާއަށްދިޔަ މަގުމަތީގައި އެކްސިޑެންޓުގެ ޝިކާރައަކަށް، މިއަދު ބޭނުންވަނީ އެހީގެ އަތެއް

ހަމަލާގެ އިރުކޮޅެއް ކުރީން އަހަރެން ސިޔާމް ޕަރަގޮންގައި، މިއީ ދެމިގެން އަންނަ ސިލްސިލާއެއްގެ ބޮޅެއް

"އެމްޑީޕީ މެންބަރުން މިހާރު ބޭނުންވަނީ ނަޝީދު ނޫން ގޮތެއް، މައާފެއް ނެތް، ދެން ބޭނުމެއްވެސް ނޫން"

ހުރިހާ ގޮންޖެހުމަކާއެކު ވެސް މުއިއްޒުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބު، ސަބަބުތައް ގިނަ!

ފޮތް އަލަމާރި: މަދީނާގެ އިސްލާމީ ދައުލަތް

6 ...