Close

ރިޕޯޓް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބޮޑުމޮޅު، ފިކުރެއް "ފެޅުނަސް"ޕާޓީ ނުފެޅޭނެ ކަމުގެ ވަރުގަދަ މެސެޖު

މި ފަހަރު އީދުގައި ރަށަށް ދާން ހާސްވާނެ ކަމެއްނެތް، ކޮކާކޯލާއިން މިއޮތީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައި

ނައީމާގެ މަރު: ޕޯސްޓުމޯޓަމް ހަދާނެ ސަބަބެއް ނެތީ ކީއްވެ؟

2

ވީއޭއެމްގެ އިދާރީ ހިންގުން އަނެއްކާވެސް ގޯހުން ގޯހަށް، ޝަކުވާތައް ފުނިފުންޏަށް

މަނަދޫ "ދޮން ކުރުނބާ"، ކޮންމެ ގެޔަކަށްވެސް ހާއްސަ، ރަށަށް މަހަކު ލައްކައެއް!

1

ޕްރިންސް މުހައްމަދު މިހާރު ވިދާޅުވަނީ މިހެންނެވެ. އެމެރިކާ ރުއްސުމަކީ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

1

ދެ ދަރިންނާއެކު އެކަނިވެރި މަޔަކު މަގުމަތިވެފައި، ކުދީން ސްކޫލަށް ފޮނޮވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތި އެހީއަށް!

މަނަދޫ ނައީމާގެ މަރު: ދޮރުގައި ފުރަތަމަ ޓަކިދިން މީހާގެ ވާހަކަތައް، ވަލުދޮރާށި ހުރީ ހުޅުވާފައި!

މަނަދޫ ނައީމާގެ މަރު: ސިހުރުގެ ބަދަލު ހިފުމެއްތަ؟ ރަށުތެރޭގައި ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް!

20

އުމުރުން 62، އަބްދުﷲ ގެ ހުރިހާ ލޯތްބެއް ފުޓުބޯޅައަށް، އެކުވެރިންނަށް ދެނީ ސާބިތު ޖަވާބެއް!

މަނަދޫ ނައީމާގެ މަރު: "މިރަށު މީހަކަށް މިފަދަ ކަމެއް ކުރާކަށް ނުކެރޭނެ"

3

އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން އަގުސާ މިސްކިތުގެ ތެރެއަށް ވަންނަނީ ކޮންއެއްޗެއް ބޭނުންވެގެން؟

6 ...