ރިޕޯޓް

ޖުމުލަ 9 ދަރީން ލިބުނު، ސަލާމަތުން ބޮޑުވި ދެބޭންގެ ކުއްލި މަރާއެކު މުސްކުޅި މައިންބަފައިން ޝޮކެއްގައި

11

އަހަރެމެންގެ ހުވަފެނަކީ ރާއްޖެ، އަންނަން ބޭނުންވީ ރާއްޖެއަށް، ސޭފްޓީއަށް 100 ދެން: ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރީން

ބޮޑުފިނޮޅު ހާދިސާ: ވަކީލުން ބުނަނީ ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނީ ދިވެހީން ކަމަށް

2

ޗޮކްލެޓް ކެއުމުން ވާގޮތް އެނގޭތަ؟

2

މަޖިލިސް ރައީސްގެ މައްސަލަ ބެލި ހިސާބުން އޭސީސީ ވެސް ހޫނުފެނަށް

11

ބޮޑުތަޅު ނެއްޓުން: ގައުމުގައި ދިރުމާއި ހަކަތަ އެބަހުރި، މިސްރާބު އުފާވެރިކަމާ ދިމާއަށް

ބޯޑަރު ހުޅުވުން: ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް އިގުތިސޯދަށް ދިރުމެއް، މިއީ އެންމެ ފަރުވާތެރިވާންވީ ވަގުތު

މާހީގެ ހިތްގައިމު ކުރެހުންތައް: ދިވެހި ވަންތަ ކަމަށް ހާއްސަ، ފޯނު ކަވަރުތަކަށް ޗާލު

އަމިއްލަ ސިއްހަތަށްވެސް މަކަރު! ފަރުދީ ޒިންމާގެ އެފްބީ ޕޯސްޓު ޖަހައިލަނީވެސް ޕާޓީއެއްގައި އިނދެގެން!

ހާސްވެ ފިކުރުބޮޑުވާ ނަމަ ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން

ބިދޭސީންގެ ދިވެހިރާއްޖެ: ގޯހީ ބިދޭސީންތަ ނޫނީ ދިވެހީންތަ؟

އަނެއްކާވެސް ބިދޭސީންގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް! ފުލުހުން ގަޔަށް އަރައިގަނެ ހަމަލަ ދިނީ އޮށްގަލުން!

8
... 9 ...