ރިޕޯޓް

މަލިކަށް ދެވުނު ފަދަ ކޮޗިން ދަތުރު

5

އައިސްތު: އާއިލީ ލޯބީގެ ނަމޫނާއެއް، ފުރޮޅުލީގޮނޑީގައި މަސައްކަތުގެ އެންމެ އުހަށް، އަމާޒު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑަކަށް

އަދުގެ ދުނިޔެ: އީރާނާއި ސައޫދީ އަރަބިޔާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ދެކޮޅުވެރިކަން ދޫކޮށްލުމެވެ.

ނީލަން ފިހާރަ: އުސޫލަކީ ކޮބާތަ؟ ކުއްޔެއް ޓެކުހެއް ދެއްކުމެއްނެތް ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް؟

ދުނިޔޭގެ ޝަޚުސިއްޔަތު: ހުންސެންގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އިއްޔެ ފުރުނީ 38 އަހަރެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ މަނާކުރުމަށް އިޒްރޭލުން މިކުރަނީ ކޮން ބޭކާރު މަސައްކަތެއް؟

1

އަލްޖީރިޔާ އާއި މޮރޮކޯގެ މެދުގައި ހިނގަމުން އަންނަ ޒަމާންވީ އަރައިރުންތަކުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

ދިވެހި ތާރީޚު: ދޮން އިނގިރޭސިއަކު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއްގައި ކުރި އަތޮޅުވެރިކަން!

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ވެެރިކަމުގެ އެދުމުގައި ޑިމޮކްރަސީއާއި ގާނޫނުތައް އިރައިލުމުގެ އާދަ!

ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު: ގަލްފަށް ކިޔަންވީ ނަމަކާމެދު އަރަބީންނާއި ފާރިސީންގެ ޒަމާންވީ ކޯޅުން

ދަރިފުޅުގެ ކައިވެނި ހޮސްޕިޓަލުގައި، ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވެ ސޯދުބޭގެ ހާސް ޝުކުރު އައިޖީއެމްއެޗަށް

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އަޅުގަނޑު: އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑާއި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުގައި

1
« 1 ...