ރިޕޯޓް

ތާރީހު ބުނަނީ މިހެންނެވެ. އެ ތައްޔާރުވަނީ ޔާމީންގެ ސިޔާސީ ޖަނާޒާއެވެ.

6

އާ ކުޅިވަރު ވަޒީރު ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރުމަށް، ކުޅިވަރުގެ މޫނެއް، ފެނިދެނިވުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ފަސޭހަ!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިޒްރޭލަށް މާގިނަދުވަހަކު ދެން މެދުއިރުމަތީގައި ދެމިއެއް ނޯވެވޭނެއެވެ.

1

މުސްލިމުންނާއި ޒަޔަނިސްޓް ޔަހޫދީން - 12

ރައީސް ޔާމީން ފުލް "ހަނު"، ޕީއެންސީ ކެއްކުމުގެ ކުޅިގަނޑެއްބާ؟

2

ޚާލިދާއި ސިހާމްގެ ވާހަކަ: މިއީ އަހަރެމެންގެ ގަނޑުވަރު، ސުންނާފަތިކޮށްލިޔަސް އުޅޭނީ މިތަނުގައި"

ހޯމް މިނިސްޓަރު: ސަރުކާރުން އަމާނޭ ބުންޏަސް، ބޭނުންއިރަކު ބޭނުން މަގަކުން ދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނޯވޭ!

4

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ޕެކޭޖުތައް މިފަހަރުވެސް ޖާޒިއާއިން، އެހެން ލެވެލްއެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައު ނާއިބުރައީސް އަލްއުސްތާޒު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

8

އުމުރުން އެންމެ 7 އަހަރުގެ އީނާ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަކުރަނީ، އާއިލާއިން އެދެނީ އެހީތެރިކަމަށް

ވޮލީގެ ބާރުތައް ނެގުމުގެ ކަންތައްގަނޑެއް، ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ ސިޓީ "ސިއްރު" ކުރީ ކީއްވެ؟

ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒާ އެކު އާ ދައުރެއް، އާ އުންމީދުތަކެއް

« 1 ...