މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ދެން ހުޅުވާލާނީ، ހާލަތަށް އެކަނި ބަލައިގެން: އަސްލަމް

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

ސޮއިކުރި ފުލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ޔާމީން ސަރުކާރަށް ނިންމުނީ 2 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް: އަސްލަމް

ފުލެޓް ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރީ މެއިންޑޭޓްގައި ހިމެނޭގޮތަށް ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން: އަސްލަމް

ފްލެޓު މައްސަލައިގައި އަސްލަމާއި ޝިފާ އަދި ފްލެޓް ކޮމެޓީގެ ރައީސް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: މ. މުލީ އެއާޕޯޓު އިމާރާތްކުރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރުން

އަންނަ އަހަރު އަތޮޅު ތެރެއަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކެއް

1

އަންނަ އަހަރު އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނަން: ރައީސް

ހިޔާ ފުލެޓްތައް މާޗު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހަވާލުކުރަން ފަށާނެ، އޭގެ ކުރިން އަށް ކަމެއް ކަށަވަރު ކުރާނެ: އަސްލަމް

2

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ކުލި ނުހިނގާ ގޮތަށް ތިން މަސް ލިބޭނެ: އަސްލަމް

3

ފްލެޓްތައް ތަޅާލާފައި އަލުން ހަދައި ނިމެންދެން ވެސް އެތަންތަން މަރާމާތު ކޮށްދޭންޖެހޭ: މުއިއްޒު

ސިނަމާލެ އާއި މާލޭ ހިޔާ ފްލެޓުތަކަކީ މަރާމާތު ކުރެވޭވަރުގެ ތަންތަނެއް ނޫން، އެތަންތަން ޖެހޭނީ ތަޅައިލަން: މިނިސްޓަރު

4 ...