މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި ގޯތި ނުދެވި އޮތް ހަތަރު ފަރާތަކަށް ގޯތި ދިނުމަށް މަސައްކަތް އެބަކުރަން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ކާށިދޫން އެއްވެސް ތަނަކަށް ކޭބަލްކާރު އެޅުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން، ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއްވެސް ނޫން: އަސްލަމް

ބޯހިމެނުން 2022 އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ

އޮކްޓޯބަރު 20 ވަނަ ދުވަހަކީ ގައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ފަޅުމަތީގައި ގެދޮރު އަޅައިގެން އުޅެވޭނެ މޮޑެލްއެއް ވަނީ ތައްްޔާރު ކޮށްފައި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ލޮކްޑައުން އުވާލިއިރު ހުރި އަދަދަށް ކޮވިޑް ކޭސްތައް މަދުކުރަން ދޮޅުމަސް ނަގާނެ: އަސްލަމް

ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ރާޅެއް އައިސް، މިހާރު މިތިބީ އަދަދުތައް ދަށަށްދާ މަގުމަތީގައި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ފޯރުކޮށްދޭ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ހިތަށް އަނިިޔާވާ ކަންކަމާ ދުރުވާން އަޒުމް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ، އުފާވެރި ހަޔާތެއް ލިބޭނީ ދުޅަހެޔޮ ހިތަކާއެކު: އަސްލަމް

ލެބޯޓަރީތަކާއި އައިސީޔޫތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އިތުރު އެހީއެއް

ދުވާފަރު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރި މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި އަމީރާ ސުވާލުކުރަނީ

ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިޒެސްގެ ފަރާތުން 10،000 ޓެސްޓު ކިޓު ހަދިޔާ ކޮށްފި

6 ...