މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ވަން ފޮޓޯ: 34 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

ފުލެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައަޅައި ރަސްމީ ލިޔުން ހަވާލު ކުރާނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން: ރައީސް

މަޖިލިސް ރައީސްގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ފުލެޓު ކޮމެޓީއަށް، ވިދާޅުވީ ލިސްޓުން ބައިވަރު ބޭއިންސާފު ފެންނަކަމަށް

1

ފްލެޓް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންނަށް ފްލެޓް ހައްގުވޭތޯ މަޖިލީހުން ބަލާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

1

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޭން އިތުުރު ބިމެއް ހިއްކަނީ

4

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ދެން ހުޅުވާލާނީ، ހާލަތަށް އެކަނި ބަލައިގެން: އަސްލަމް

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

ސޮއިކުރި ފުލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ޔާމީން ސަރުކާރަށް ނިންމުނީ 2 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް: އަސްލަމް

ފުލެޓް ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރީ މެއިންޑޭޓްގައި ހިމެނޭގޮތަށް ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން: އަސްލަމް

ފްލެޓު މައްސަލައިގައި އަސްލަމާއި ޝިފާ އަދި ފްލެޓް ކޮމެޓީގެ ރައީސް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: މ. މުލީ އެއާޕޯޓު އިމާރާތްކުރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރުން

އަންނަ އަހަރު އަތޮޅު ތެރެއަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކެއް

1
6 ...