މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގެ ތަގުގީގަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ކޮމިޓީއަށް

ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ހުންނަ މަގުގައި ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ނުހެދުނީ މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުން: ޝިފާ

1

ރައީސް ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ހުންނަ މަގުގައި ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން އެމްއެންޑީއެފުން އެދުނު

ގުޅިފަޅުން ދޫކުރާނީ 700 އަކަފޫޓުގެ 1200 ގޯތި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

ޑައުންޕޭމަންޓަކާ ނުލާ ވެސް ހިޔާ ފްލެޓަށް ވަދެވޭނެ، އޭރުން ދައްކަން ޖެހޭނީ މަހަކު 7500 ރުފިޔާ: އަސްލަމް

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ލަސްވީ ކުރީގެ ވަޒީރު އެކަން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަވާފައި ނެތީމަ: މަޖިލިސް ރައީސް

އައްޑޫގައި ބޯހިޔާވަަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފެށޭނެ: އަސްލަމް

ވަން ފޮޓޯ: 34 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

ފުލެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައަޅައި ރަސްމީ ލިޔުން ހަވާލު ކުރާނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން: ރައީސް

މަޖިލިސް ރައީސްގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ފުލެޓު ކޮމެޓީއަށް، ވިދާޅުވީ ލިސްޓުން ބައިވަރު ބޭއިންސާފު ފެންނަކަމަށް

1

ފްލެޓް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންނަށް ފްލެޓް ހައްގުވޭތޯ މަޖިލީހުން ބަލާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

1

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޭން އިތުުރު ބިމެއް ހިއްކަނީ

4
3 ...