މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ޕްލޭނިން ގަވާއިދު ހަދާފައި ނެތް ރަށްރަށުގައި އެންމެ އުސްކޮށް އިމާރާތް ކުރެވޭނީ 30 މީޓަރަށް

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފުވައްމުލަކުގައި

ހުޅުމާލޭގައި ދިހަ ބުރިއަށް އިމާރާތްކުރަން ދެކޮޅު ހަދާނަން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ސެންޓާރާ ނިއު ރިސޯޓްސްގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމާލައިފި، އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ މަޝްރޫއެއް

ވަން ފޮޓޯ: ތަފާސް ހިސާބުގެ ގައުމީ ނިޒާމުގެ ދުރުރާސްތާ ތަސައްވަރު އިފްތިތާހު ކުރުން

ތަފާސް ހިސާބުގެ ގައުމީ ނިޒާމުގެ ދުރުރާސްތާ ތަސައްވަރު އިފްތިތާހު ކޮށްފި

މާލޭން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ފުރުސަތު ކުޑަ، ނަމަވެސް އެއީ ބޭއިންސާފެއްނޫން: އަސްލަމް

1

މިނިސްޓަރު އަސްލަމަށް ޖާބިރު ކުއްތާއަށް ގޮވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް މަޖިލިސް ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި އެންމެ ގެއެއްވެސް އަޅައި ނިންމާފައެއް ނޯންނާނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވާތީ 11 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށޭގޮތް ނުވެފައި: އަސްލަމް

އައްޑޫއަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިޔާފުލެޓުތަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ގޯސް، ތަޅައިލަންވެސް ވިސްނިން: އަސްލަމް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަލަތު ކައިވެންޏަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެދި އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތައް ދޫކުރާނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

6
3 ...