މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް އަދިވެސް ކަރަންޓު ނުލެވޭ، އެކަމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަ ހުރި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ހުޅުމާލޭގައި އެޕޯލޯއިން ހަދާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި ދޫކުރަން ފަށާނަން: އެޗްޑީއެފްސީ

7000 ފްލެޓް އަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ، އިތުރު 4000 ފެލެޓް އަޅަން ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ: ރައީސް

3

ހަ ޕަސެންޓް އިންޓަރެސްޓާއެކު "ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން" ސްކީމް ތައާރަފުކޮށްފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގެ ތަގުގީގަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ކޮމިޓީއަށް

ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ހުންނަ މަގުގައި ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ނުހެދުނީ މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުން: ޝިފާ

1

ރައީސް ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ހުންނަ މަގުގައި ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން އެމްއެންޑީއެފުން އެދުނު

ގުޅިފަޅުން ދޫކުރާނީ 700 އަކަފޫޓުގެ 1200 ގޯތި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

ޑައުންޕޭމަންޓަކާ ނުލާ ވެސް ހިޔާ ފްލެޓަށް ވަދެވޭނެ، އޭރުން ދައްކަން ޖެހޭނީ މަހަކު 7500 ރުފިޔާ: އަސްލަމް

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ލަސްވީ ކުރީގެ ވަޒީރު އެކަން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަވާފައި ނެތީމަ: މަޖިލިސް ރައީސް

އައްޑޫގައި ބޯހިޔާވަަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފެށޭނެ: އަސްލަމް

5 ...