މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މޮސްޓާ ކުރި ތުހުމަތާއެކު އަސްލަމް ރަތަށް! ވިދާޅުވީ ޓައީ އަޅައިގެން ތިއްބަސް ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ ކަމަށް

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށް އޮތީ މަހަކު 7،000 ރުފިޔާ، ނަމަވެސް އަދި ގޮތެއް ނުނިމޭ: އަސްލަމް

ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ކެޓަގަރީން 50 ޕަސެންޓަށްވުރެ ދަށުން މާކުސް ލިބުނު މީހުންނަށް ފުލެޓް ނުލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު

ހިޔާ ފުލެޓަށް ފޯމު ހުށަހަޅައި، ފުލެޓް ނުލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ދެން އޮންނަ ޕްރޮޖެކްޓަކުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ: އަސްލަމް

މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމަށް ތަރައްގީކުރާ 3350 ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ: އަސްލަމް

ވަން ފޮޓޯ: ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން

ހިޔާ ފްލެޓްތައް މާޗް މަހު ހަވާލު ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

އަންނަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ތިލަ-މާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ގޯތި ދިނުމަށް ގޮވާލައި ޖާބިރުގެ ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް

ކުރިން ހިންގި އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް، މި ސަރުކާރުން ހުއްޓައެއްނުލާ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބައެއް މަސައްކަތް މާ ބާރަށް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ނުފޫޒު އޮވެގެން: މަޖިލިސް ރައީސް

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އަޅާ 52 ގެ އަންނަ މަހު އާއިލާތަކާ ހަވާލު ކުރެވޭނެ: މިނސްޓަރު އަސްލަމް

5 ...