މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ގުޅިފަޅުން ބާޑި ނުދެނީ ކީއްވެތޯ، މަޖިލިސް ރައީސް ސުވާލު ކުރައްވައިފި

ހުޅުމާލޭން ދޫކުރާ 1000 ގޯއްޗާއި، ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކުރާ 4000 ގޯތީގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ދެއްވައިފި

އެއްމޮޑެލް ފެއިލިވެއްޖެއްޔާ އަނެއް މޮޑެލަކަށް ގޮސްގެންވެސް، 6 އެއާޕޯޓް ހެދުން ކުރިއަށްގެންދާނަން: އަސްލަމް

1

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޭން ކަނޑައަޅުއްވާ ޝަރުތުތައް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ހިއްސާ ކުރައްވައިފި

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނަށް 297 މީހަކު އެދިފައިވޭ، 96 މީހެއްގެ ލޯނު ވަނީ އެޕްރޫވް ކޮށްފައި: އަސްލަމް

ނައިފަރުގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި 100 ހައުސިން ޔުނިޓު ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

މާލޭން ގޯތި ދިނުމާބެހޭ އުސޫލު އަންނަ ހަފުތާގައި މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރާނަން: އަސްލަމް

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތާރުއަޅަންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުދެކެން: އަސްލަމް

ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމު ނުކުރެވި ހުރި ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ރައީސް އިތުރު ދައުރެއްގައި ހުންނަވާނެ: އަސްލަމް

2

ޕްލޭނިން ގަވާއިދު ހަދާފައި ނެތް ރަށްރަށުގައި އެންމެ އުސްކޮށް އިމާރާތް ކުރެވޭނީ 30 މީޓަރަށް

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފުވައްމުލަކުގައި

2 ...