ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

ޕަޓީނާ ރިސޯޓުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ވަޒީފާއިން ކަނޑައެއް ނުލާ، އަދިވެސް ނިކުންނާނީ ވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި: އިގުބާލު

ރިސޯޓް ހަދަން 18 ރަށެއް ހުޅުވާލައިފި

ވަކަރުފަޅި ރިސޯޓް ރީބްރޭންޑު ކުރުމަށްފަހު ޑިސެމްބަރުގައި އަލުން ހުޅުވަނީ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ މަގުބޫލު 25 ރިސޯޓުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 20 ރިސޯޓު

2

މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދީ ބިރު ދެއްކި ވާހަކަ ރަންނާޅި ރިސޯޓުން ދޮގު ކޮށްފި

ރަންނާޅި ރިސޯޓުގައި މުވައްޒަފެއްގެ މޫނުމަތީގައި ޖަހައި ވަޅިޔަކުން ބިރުދެއްކި ކަމަށްބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

1

ޖޭޑަބްލިއު މެރިއޮޓް ބްރޭންޑްގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ހަދަނީ

ބީލަން ހުށަހެޅި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރިސޯޓް ހަދަން އެވޯޑް ކުރީ އެންމެ ރަށެއް

ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ގްރީން ޓެކްސް މަދުން ނަގަނީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ޖާގަ ދިނުމުގެ ގޮތުން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް

ސޭވް ދަ ޑްރީމްގެ މީހުން ބޭލުމަށް ރިހިވެހި ރިސޯޓަށް އަނެއްކާވެސް ބަޔަކު އަރައިފި

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ނޯޓިލަސް މޯލްޑިވްސް އިން، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 25،000 ރުފިޔާ

6 ...