ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

ރިސޯޓް ހަދަން 18 ރަށެއް ހުޅުވާލައިފި

ވަކަރުފަޅި ރިސޯޓް ރީބްރޭންޑު ކުރުމަށްފަހު ޑިސެމްބަރުގައި އަލުން ހުޅުވަނީ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ މަގުބޫލު 25 ރިސޯޓުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 20 ރިސޯޓު

2

މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދީ ބިރު ދެއްކި ވާހަކަ ރަންނާޅި ރިސޯޓުން ދޮގު ކޮށްފި

ރަންނާޅި ރިސޯޓުގައި މުވައްޒަފެއްގެ މޫނުމަތީގައި ޖަހައި ވަޅިޔަކުން ބިރުދެއްކި ކަމަށްބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

1

ޖޭޑަބްލިއު މެރިއޮޓް ބްރޭންޑްގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ހަދަނީ

ބީލަން ހުށަހެޅި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރިސޯޓް ހަދަން އެވޯޑް ކުރީ އެންމެ ރަށެއް

ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ގްރީން ޓެކްސް މަދުން ނަގަނީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ޖާގަ ދިނުމުގެ ގޮތުން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް

ސޭވް ދަ ޑްރީމްގެ މީހުން ބޭލުމަށް ރިހިވެހި ރިސޯޓަށް އަނެއްކާވެސް ބަޔަކު އަރައިފި

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ނޯޓިލަސް މޯލްޑިވްސް އިން، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 25،000 ރުފިޔާ

ރިހިވެލި މައްސަލަ: ކޯޓު އަމުރާ ގުޅިގެން ސޭވް ދަ ޑްރީމްގެ ލައިސެންސް ބާތިލުކޮށްފި

1

ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިންގަން، ކޯޓު އަމުރާ ހިލާފުވީ ސޭވް ދަ ޑްރީމް: މާހަލް ޓުއާސް

... 7 ...