ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

ރިހިވެލި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ފަސް ރަށެއް ވިއްކާލަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

ދޮޅިޔަދޫ ރިސޯޓާއި ގަސްވެލި ވިއްކާލަން އިއުލާނުކޮށްފި

ކޮމަންޑޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ގުޅިފައިވާ ތިން ރަށުގައި ރިސޯޓު ހަދަން ހުޅުވާލައިފި

ކުލީގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓު ތަކުން ލިބެން ޖެހޭ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭ

މިއަހަރު ތެރޭ އިތުރު 10 ރިސޯޓު ހުޅުވޭނެ، އެއީ 2998 އެނދު: ޓޫރިޒަމް

1

ނުހެދި ހުރި ރިސޯޓުތައް ހަދަން ތިން އަހަރު، އޭގެ ފަހުން ޖެހޭނީ ދޫކޮށްލަން: މިނިސްޓަރު

އީއައިއޭއާ ހިލާފުވުމުން މާފުށިވަރަށް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް، ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކައިފި

1

ގެސްޓްހައުސް ތަކާއި ސަފާރީތަކަށް ދޫކުރާ ހިލޭ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރިސޯޓުތަކުން މޫދަށް ކުނި އެޅުން މަނާކޮށްފި

ޕަޓީނާ ރިސޯޓުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ވަޒީފާއިން ކަނޑައެއް ނުލާ، އަދިވެސް ނިކުންނާނީ ވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި: އިގުބާލު

... 8 ...