ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ރިސޯޓް ހަދަން ރަށް ދޫކުރާނެ ގަވާއިދެއް ހަދައިފި

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކްރޮސްރޯޑްސް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ޑައިމަންޑްސް އުތުރުގާ ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އެލާގެ ބަދަލުގައި ފެންފުށީ ފަޅުން ބައެއް ދޭން ގާސިމް އެދިއްޖެ

ސްވިމިން ޕޫލަކަށް އެރި އުޅުނު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ބައެއް މީހުން ރިސޯޓުތަކާއި ބޭރުގައުމުތަކަށް، ބުނަނީ ރަށަށް ކޮވިޑް ގެންދެވިދާނެތީ ކަމަށް

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށާ ކައިރިއަށް ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާ ގެންދަން ހައުސިން ސްކީމްތަކެއް ފަށަނީ

2

ރިސޯޓުތަކުން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުން ޓުރައިބިއުނަލް އަށް ދިއުމުން ބްލެކް ލިސްޓަށްލާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ނުލިބި އަނބިދަރިން ގާތަށް ނުދެވޭތީ ރައީސަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ

2

ހަތް ރަށެއްގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް 9 ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި ބީޗަކަށް ރާއްޖޭގެ ވެލިގަނޑު ރިސޯޓް

ރިސޯޓް މުވައްޒަފެއް ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި އެކަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

... 8 ...