Close

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ނުލިބި އަނބިދަރިން ގާތަށް ނުދެވޭތީ ރައީސަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ

2

ހަތް ރަށެއްގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް 9 ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި ބީޗަކަށް ރާއްޖޭގެ ވެލިގަނޑު ރިސޯޓް

ރިސޯޓް މުވައްޒަފެއް ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި އެކަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

ޖާބިރުގެ ވަޓަވަށްރެހާ ރިސޯޓު ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވަނީ

ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ރަށްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކޮށްފި

ލ. އޮޅުވެއްޔާއި އެރަށާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ހައްގުތައް ލެޝާ އަށް ބަދަލު ކުރީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ 99 ޕަސެންޓަށް ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދީފި

ރަޝިޔާ ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ދެ ޑޯޒް ޖަހައި ދެ ހަފުތާ ވުމުން ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ރަށަށް ދެވޭނެ

ސޯޅަ ރަށެއްގައި ރިސޯޓު ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި

އީސީގެ އޮފިޝަލުން ވެލާވަރަށް ނޭރުވި: ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެ އެހެން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެ!

... 9 ...