ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

މައްސަލަ ހައްލުނުވެ އެންމެ ފަހުން ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓު ވިއްކާލަނީ

ކޮވިޑު ޖެހޭ ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް އިހުމާލު ވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ހައްލު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައިފި

ބަނޑޮސް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް މަރާމާތަށް ބަންދުކޮށްފި، ދެން ހުޅުވާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

2

ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އާއިލާފުށި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ނުހެދި ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ލ. ބޮޑުފިނޮޅު ސަރުކާރަށް ނަގައި، ބަދަލު ދެނީ

ކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން، ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ޓޫރިޒަމް ބޭނުމެއް ނުކުރާނަން: މައުސޫމް

1

ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރަން ހުށަހެޅި ބައި އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ހިލްޓަންގެ އާ ރިސޯޓު، އަމިންގިރި އަންނަ ޖުލައި މަހު ހުޅުވަނީ

ކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓުތަކުގެ ނަންތައް މީރާއިން އާއްމުކޮށްފި

1

ޔުނިވާސަލް އިން ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް އާއި ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ވިއްކާލަނީ

4 ...