ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

މަޝްހޫރު ބީޗް ކްލަބް ބްރޭންޑް ނަމްމޯސް އިން ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓެއް ހުޅުވަނީ

2.28 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިސޯޓް މަޝްރޫއެއް އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ހަވާލުކޮށްފި

އއ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އަލްޓްރާ-ލަގްޒަރީ ރޯސްވުޑްގެ ރިސޯޓެއް, 343 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް!

މައިނާ ހޮޓެލްސް އިން ފަރެހުގައި ހަދާ ރިސޯޓް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ކުރަމަތި ރިސޯޓުގައި މޫދަށް އެރުނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ރިސޯޓުތަކާއި ސިނާއީ ރަށްރަށުގައި 30 މީހުން، ބޭރު ގައުމެއްގައި 150 މީހުން ތިބިނަމަ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ

މިނިމަމް ވޭޖާއި ސާވިސް ޗާޖުގެ ބަދަލު: އާމްދަނީއަށް އައި ބަދަލުން އާއިލާތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެއްޖެ: ރައީސް

1

ރިސޯޓު ހަދަން ކުއްޔަށް ދޭ ލިސްޓުން ބޯހުރާ އުނިކޮށްފި

ޝަންގްރިއްލާގެ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލަން ވާނީ ނިންމާފައި: ރައީސް

ރިޒް ކާލްޓަންއިން މިމަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 69،000 ރުފިޔާ

ފުވައްމުލަކުގައި ރިސޯޓެއް ހަދައިދޭނަން: ނަޝީދު

2 ...