ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓު ވިއްކާލަނީ

ވ. އަތޮޅުގައި ފްލޯޓިން ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަނީ

ކުދިވެގެން ކަމުނުދިޔަ ދިވެހި ރަށްތައް، މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ބްރޭންޑަށް

"ވަން އައިލެންޑް ވަން ރިސޯޓް" ކޮންސެޕްޓް ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ: ރައީސް

ކޮއްޓެފަރު ރިސޯޓުގެ ބާގައި ރޯވެ، ތަން ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަރޯސާވާ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓް، ތޮޅިމަރާހުރާ ފަޅުގައި ތަރައްގީ ކުރަނީ

ބަނޑޮހުގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ޕްރޮފައިލިން މަސަައްކަތް ނިމިއްޖެ

އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުން ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް އާއި ޝެރެޓަން ރިސޯޓު ގަނެފި

ބަނޑޮސް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ހިލްޓަންގެ އާ ރިސޯޓު، އަމިންގިރި ހުޅުވައިފި

ލަގްޒަރީ ބްރޭންޑް ބުލްގާރީގެ ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ރިސޯޓު ހަދަން ފައިސާ ދެއްކި ހަތަރު ކުންފުނިން ދައުލަތަށް 154 މިލިއަން ރުފިޔާ

2 ...