ރިޕޯޓް

ސައިންޓިސްޓުން މިހާރު ބަނބުކެޔޮ ސިފަ ކުރަނީ މުސްތަގުބަލުގެ ކާނާގެ ގޮތުގައި

2

ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ 200 ބިދޭސީއަކު ހުޅުމާލޭގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

1

ކޮވިޑް 19އަކީ ވަބާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިތާ 30 ދުވަސް، މުޅި ދުނިޔެ ތަޅުލެވިފައި

2

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ފެނުގައި ގިތެޔޮ މިރުސް ހެއްދުން - 01

5

މާލޭ ސިޓީއަށް ހިމޭން ތިން ގަޑިއިރު، ރައްޔިތުން ދެއްކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާއެއް!

ރައީސް މައުމޫނުގެ ލިޔުއްވުމެއް: މާލެ ސަރަޙައްދުން އިރު ދަތުރުކުރާ ދުވަސްކޮޅެއް

1

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުޅޭ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ އާއިލާތައް އިތުރު އުނދަގޫތަކެއްގެ ތެރެޔަށް

އާންމު ކުލާހެއްގައި ތިބޭ މޫހަބު (ގިފްޓަޑް) ކުދިން ސަމާލުކަން ނުދޭކަމަށް ފެންނަނީ ކީއްވެ؟ (ދެވަނަ ބައި)

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިން ޓްރެވަލް އިންޝުއަރެންސް ހޯދުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އޮޅުން ފިލާގޮތަށް ކޮރޯނާވައިރަސް

9

ރައީސް މައުމޫނުގެ ލިޔުއްވުމެއް: ކާރިސާތަކާއި މުސީބާތުތަކަކީ، މާތް ﷲ ގެ ކޯފާއެއް ނޫން

5

ހެލްތު މިނިސްޓަރު ގެންދަވަނީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރައްވަމުން: އަފީފް

2
... 11 ...