ރިޕޯޓް

ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާގެ މައްކީ ޙަޔާތްޕުޅު: ކެތްތެރިވެވަޑައިގެން ސާބިތުކަމުގައި ހުންނެވުމުގެ ނަމޫނާއެއް - 1

ކުއްލިއަކަށް އެތައް ބަޔަކު މަރުވި ފުވައްމުލަކު މާހުން ނުވަތަ ބޮޑު ރޯގާ، އުޑުމަތީން ފެނުނު ނަމާންކަމާއި ކުލަތަކުގެ ވާހަކަ

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް 100 އިން މައްޗަށް! މާކުރީން އިންޒާރު ދިން!

ޕޮލިސް ނޯތު ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރުގެ ކުއްލި ވަކިވުން: ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވެސް ނަދީމް ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓުނު

އުމުރުން 37 އަހަރުގައި ސާފް ތަށި ކިހިލި ޖަހާލައިގެން ދިޔަ ޗެތުރީގެ ކެރިއަރުން ނަގަން ޖެހޭ ފިލާވަޅުތައް

ގައިދީއަކު މަރުވުން: ދަތުރު ހަމަނުޖެހޭތީ 5 ދުވަސްވީއިރުވެސް ކަރެކްޝަނާ ހަވާލު ނުކުރެވި

2

މި ފޮޓޯގަނޑުން: ބައްޕަ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. ނުރޯށެވެ...

"އިންޑިއާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ދާން ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކޮށް، ފުޓުބޯޅަ ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ"

މިއީ ބޭރު ގައުމެއްގެ މަންޒަރެއް ނޫން، ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީން ގުޑުގުޑާ ދޫނީގެ ފަރި ހަރަކާތްތައް

1

އެކަނިވެރި މައެއް، ބަނަހުގެ ކްރީމަށް އެލާޖިކްވުމުން ޖެހި އިންޖެކްޝަނަށްފަހު މީހާ ހުއްޓި މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަނީ

1

މަހުމޫދުގެ މަރު: އެރޭ އަންހެނަކަށް އިވުނު އަޑާއި ފެނުނު ބިރުވެރި މަންޒަރު! އެއީ ބުޅަލެއް މަރާލި އަޑު؟

9

މުޖުތަމަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ތާރީހީ ހުކުމް! ތަންފީޒު އުސޫލު ނުނިމޭތީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް!

4 ...