ރިޕޯޓް

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: އެންމެ ހައިބަތުބޮޑު އެންމެ އަގުބޮޑު ސްޓޭޑިއަމްތައް، ފަހުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ވިސްނުމެއް

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޕޮލެންޑަށް އެރި މިސައިލަށްފަހު ނޭޓޯއިން ސީދާގޮތެއްގައި ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެތަ؟

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް: ގައުމީ ޖާޒީގައި ވޯލްޑް ކަޕް ކުޅެފައިވާ ބައެއް ކޯޗުންނަށް ނަޒަރެއް

މާބަނޑުމީހުން ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ، އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަހަރަކު ދުވަސްނުފުރާ 80 ކުދީން އުފަންވޭ!

ދިވެހި ތާރީޚު: ނާއިބުރައީސުންގެ ތާރީޚުން ފައިސަލް ނަސީމު ރިކޯޑެއް ގާއިމްކުރައްވައިފިއެވެ.

2

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ލައިބީރިޔާގެ ރައީސްގެ ދަރިކަލުން އެމެރިކާގެ ވޯލްޑްކަޕް ޓީމުގައި!

ދަގަނޑޭއާއި ބޮންޑާގެ މެސެޖް: ފުޓުބޯޅައަކީ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމުގެ ކުޅިވަރެއް، ޝަވަންއަށް ފުރިހަމަ ސެލިއުޓެއް!

ދަންވަރު ޕަބްޖީކުޅެން ދޫކޮށްލި ކުޑަ ފިރިހެންދަރިފުޅު ޖެހުނީ ބޮޑު ފިރިހެނެއްގެ ދަލުގައި!

3

ދިވެހި ތާރީޚު: ހާޖީބަންޑާރައިން ކަނޑުފެއްތުމާއި ހުޅުދެލީ މަސްދޯންޏަކަށް ނެގުން!

3

ދަރީންގެ ހަރަދު: 2000 ރުފިޔާއިން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟ އެއީ ދަރިފުޅަށް ހައްގު މިންވަރުތަ؟

13

އަމަން: އެންމެ 8 އަހަރުގައި ހާފިޒަކަށްވެ މުޅި ގައުމަށް މިސާލަކަށް

2

ކުރީގެ މެންބަރުންނަށް ބަޖެޓުން މިލިއަނުން ހަރަދުކުރަން ޖެހޭ، ހަރަދުކުޑަކުރަން އެބައި ކަނޑާލަން ކެރޭނެ؟

4 ...