ރިޕޯޓް

"ނުކުމެވުނީ ބާޣީންގެ ކުރިމައްޗަށް، ބަޑި ހިފައިގެން ތިބި 4 މީހުން ޕޮލިސް އޭ ގޮވައި އަހަރެން ފަހައި ދުވި"

އެންމެ 17 އަހަރުގައި ބަޑި ހިފައިގެން ނުކުތީ ގައުމުގެ ދިފާއަށް، ކުރިމަތީގައި ސިފައިންގެ ތިން މީހުން ޝަހީދުވި

ޝަހީދު އާދަމް ނަސީރުގެ ހަނދާނަކަށް 11 ލާރިން ޖަމާކުރި ވަކިލާރިކޮތަޅެއް، މައުމޫނު ފޮނުއްވި ސިޓީ އަދިވެސް އެބައޮތް

4

ރަހީނުކޮށް ބައިތިއްބާފައި ތިބީ އައްޑަނައަކަށް، ސަލާމަތްވާން ދުވެފައި ގޮސް އެރީ ދޯންޏަށް

1

ހަނދާނުން ފިލައި ނުދާނެ 3/11 - އުންޑަތަކުގެ ކުރިމައްޗަށް ނުކުތީ ދެ ދަރިންނަށް ވަސިއްޔަތް ކޮށްފައި

2

ނަމޫނާ ޓީޗަރެއް، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދީ އަމިއްލަ ޕީއެޗްޑީގެ މަސައްކަތް ކުރީ ޓެންޓެއްގައި ދިރިއުޅެމުން

1

ކުށެއް ނެތް ދިވެހިރާއްޖެ، އުފުލެމުންދާ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި

"މަޝްހޫރު" ނަފުރަތުގެ ބިލު އިސްލާހުކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލިސް ތަޅުމަށް، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

"1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް" ރާއްޖެ ފެނުންމަތީގައި ދެމިއޮތުމާ ގުޅޭ ނަންބަރު!

1

ކޮޕް 26 : ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ "ނިކަމެތި" ގައުމުތަކުގެ މުސްތަގުބަލު "ބިޔަ" ގައުމުތަކުގެ އަތްމަތީގައި

މޮރިއޭރޯގެ "ބަހުރުވައަކީ ފުޓުބޯޅަ"، ބޯޅަ ފައިގައި ޖެހުމާއެކު ލޯބި ފެނޭ!

1

އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އެދެންޏާ، ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތައިލާށެވެ!

3 ...