ރިޕޯޓް

މަސައްކަތުގެ މާހައުލު މުވައްޒަފުންނަށް އުފާވެރިތަ؟ ރައްކާތެރިތަ؟

ބޭސްފަރުވާއަކީވެސް އިންސާނީ ހައްގެއް، ބިދޭސީންނަށް ވެސް އެހައްގު ޔަގީންކޮށްދެމާތޯ؟

ފައިނު ކުޑަ މޫދު : ބަލައި ފޫހިނުވާހާ ޗާލު، އެހާމެ ރައްކާތެރި

3

ދަރިފުޅުގެ ބަނޑުގައި ރިއްސާނަމަ، ގޭތެރެއިން ދެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާ އެނގޭތަ؟

ދުލަކީ އެއަށް ރައްކާތެރި ނުވެވިއްޖެނަމަ އިންސާނާގެ ހަލާކެވެ.

ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫ ވަނީތަ؟ މިހިރީ ގޭތެރޭން ހޯދިދާނެ ފަރުވާތައް

އަންހެނުންގެ ހިޔާލަށް މުއީދު މިފަހަރު އުފެއްދީ ވައި ފިލްޓަރު ކޮށްދޭ އިލެކްޓްރިކް މާސްކެއް

1

ޕަބްޖީ ކުޅޭ ސޮކްޑްގައި އެންމެ "ބޮޓީ" ކާކު؟

2

އިމްތިހާނާއި ކުރިމަތި ލާށެވެ. ﷲ ގެ ނިޔާފުޅަށް ރުހޭށެވެ.

ލޮކްޑައުންއަށް ލުޔެއް ލިބުނީތަ؟ ނުވަތަ ދިވެހީންނަށް އީދެއް އައީތަ؟

ޑިޕްރެޝަންގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

ދަރިވަރުން އަޅަންވީ ކޮން ކަހަލަ މާސްކެއް؟ މާސްކު ހުންނަންވީ ކިހިނެއް؟

3 ...