ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރަން، ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސުން އެހެން ގައުމުތަކުގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވޭ ދެ މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އިންތިގާލީ އިންސާފު ގާއިމުކުރަން ކުރީގެ ރައީސުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ރަސްމީ ގެކޮޅެއް ހަމަޖައްސަން މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ

1

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ގާނޫނު އުވާލަން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިން އަނަސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ދީނާ ދެކޮޅު މީހެކޭ ބުނުމުން އަދަބުދޭން ގާނޫނު ބަދަލުކުރުމަކީ ދީން ނިކަމެތިކުރަން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް: އަލީ ޒާހިރު

3

މުސްލިމަކާ ދިމާއަށް ކާފަރެކޭ ބުނުން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަނީ

ލ. އޮޅުވެއްޔާއި އެރަށާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ހައްގުތައް ލެޝާ އަށް ބަދަލު ކުރީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

އެކަށީގެންވާ މުވައްޒިފުންނާއެކު މަޖިލިސް ރައީސަށް ރަސްމީ ގެކޮޅެއް ހަމަޖައްސަން މަޖިލީހަށް ބިލު ފޮނުވައިފި

މައްޔިތުން އުފުލަން ދެ ދޯނި ގަތުމުގައި ގާނޫނާ ހިލާފު ވެފައިވާތީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

1
6 ...