ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ފަނޑިޔާރުކަމުން ރިޓަޔާކުރެވޭ އުމުރު 65 އަށް މަތިކުރަނީ

މުދާ އުފުލާއިރު ގަޑިއިރަކަށް 150-200 ރުފިޔާގެ އަގެއް ނެގޭގޮތަށް ގަވާއިދު ހަދައިފި

މަސްދަރު ހާމަކުރަން އެންގުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބޭގޮތަށް އެމްޖޭއޭ އާއި ގިލްޑުން ބިލެއް

މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

1

ކުށް ބަޔާން ކުރާ ގާނޫނުތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި: ޕީޖީ

މައުމޫންގެ ދައުރަށްފަހު ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތުވީ ގޯސް: އެމްއާރުއެމް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުވާގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށުގެ ތެރޭ ހިމަނަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ކަނޑައަޅައިފި

ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހުށަހަޅަނީ

ގްރީން ޓެކްސް އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފާހިޝް މަންޒަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އަވަހަށް ވުޖޫދު ކުރަންޖެހޭ: އިމްރާން

6 ...