ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ވާނުވާއަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ މަގުސަދު ހާސިލެއް ނުވޭ: ހައި ކޯޓު

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުތު ދިނުމަށް މިއަދުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

މަސްދަރު ހާމަކުރަން ނޫސްވެރިންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުވޭގޮތަށް އޮތް ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް

ތާފަތާ ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

އުމުރު ބަދަލު ކުރާ އުސޫލު ބާތިލުކޮށްފި

މިއަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ނަގާ ޓިކެޓު ތަކުންވެސް ބޮޑުކުރި ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް ގަވާއިދުގައި ހިމަނައިފި

ދައްޕަރު ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން ފައްޔާޒާއި މައުސޫމް ކޮމިޓީއަށް

ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ހާއްސަ އުކުޅު ބޭނުން ކުރުމުގެ ގަވާއިދު މުރާޖައާ ކުރަން ގޮވައިލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

މަސްދަރު ހާމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާ މުރާޖައާ ކުރާނަން: އެޖީ

މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަނީ ސަރުކާރާއި ވަޒީރުންގެ މޮޅު ވާހަކަދައްކަން ޓޯކިން ޕޮއިންޓް ދީގެން: ބޮންޑޭ

ނަވާރަ ގަވާއިދަކަށް އަމަލު ކުރުން އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި

އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ބިލު ދެހަފުތާ ތެރޭ ނިމޭނެ: އޭޖީ

6 ...