ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރަން ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ފޮރިން ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުން ރައީސް އޮފީހުން ވަކިކޮށް، ފިނޭންސަށް ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ ކިބައިން އުނިކުރި ބާރުތައް ދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެއްމިލިއަން ރުފިޔާއާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ފާސްކޮށްފި

ލައިސަންސް ނެތި ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކޮށްފިނަމަ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް އަންނަ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް

2

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތިން ބިލެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ބާ އިމްތިހާނުގެ އަގަކީ 10،000 ރުފިޔާ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އޮންނަންވީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާނެ މަޖިލީހެއް، އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ހާއްސަކުރުން މުހިންމު: ނަޝީދު

1

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނާހިލާފުވާ ފަރާތްތައް، އެއް މިލިއަނާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ފްލެޓުތައް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ހުއްދަ ނަގައިގެން، މުޅި ފްލެޓް އެއްކޮށް ކުއްޔަކަށް ނުދެވޭނެ

6 ...