ގާނޫނާއި ގަވައިދު

އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްބަސްވުންތަކާއި ސޮއި އަދި ޑޭޓާ މެސެޖު ތަކަށް ގާނޫނީ ބާރުދޭ ބިލް ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް

އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްބަސްވުންތަކާއި ސޮއި އަދި ޑޭޓާ މެސެޖުތަކަށް ގާނޫނީ ބާރުދޭ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ އޯޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލުކުރަން މި ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާކަން ވަރަށް ސާފު: މެންބަރު ސަލީމް

ކައުންސިލްތަަކަށް ބިން ވިއްކުމުގެ ބާރުދިނުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަން ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ފަޅުރަށްތަކުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް: ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ސާފު: ސަލީމް

އޮޅު ޖަނަވާރު މަގުމައްޗަށް ދޫކުރުން މަނާ ކުރުމުގެ ބިލު އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް

އުފަންވާތާ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަނާޅައިފި ނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ތަޅުމުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިގެން މިއަދު ވެސް މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

ތައުލީމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކުރަން ޖެހޭ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

4 ...