ގާނޫނާއި ގަވައިދު

އެމްބަސީތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަނި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނަންބަރު ބޯޑު ހުރުމުން 1410 މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދީފި

1

ގަރާޖު ސިޓީ ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ އިސްލާހަށް ވޯޓު ދެއްވީ އެންމެ މެންބަރެއް

1

ގާނޫނުތައް ހެދިފައިނުވާ، 11 ގަވާއިދަކަށް އަމަލުކުރުން އަންނަ އަހަރުގެ މެއިމަހަށް އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި

މަސްދަަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާ މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ

ގާނޫނުތައް ހެދިފައިނުވާ، 11 ގަވާއިދަކަށް އަމަލުކުރުން 2023ގެ މެއިމަހަށް އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖް ދިނުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ވެހިކަލްތަކުގެ ނަމްބަރު ބޯޑު ގަވާއިދަށް ނެތްނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

1

އަލުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި

އެހެން ގައުމުތަކުގެ ދިދައަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅި ބިލު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމްވޭޖް ދިނުން ފަސްކުރުމުގެ އިސްލާހު ކޮމެޓީއަށް

ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް

4 ...