ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ބާ އިމްތިހާނުގެ އަގަކީ 10،000 ރުފިޔާ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އޮންނަންވީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާނެ މަޖިލީހެއް، އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ހާއްސަކުރުން މުހިންމު: ނަޝީދު

1

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާނޫނާހިލާފުވާ ފަރާތްތައް، އެއް މިލިއަނާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ފްލެޓުތައް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ހުއްދަ ނަގައިގެން، މުޅި ފްލެޓް އެއްކޮށް ކުއްޔަކަށް ނުދެވޭނެ

މާލީބަޔާނުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ހިމަނާ މީހުން މަގާމުން ވަކިކޮށް، ފަސްލައްކަރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއާއެކު ޖަލަށްލެވޭ ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި "މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވިސް" ހިމެނުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

މަތިކޮމަންޑޫ ހިއްކުމަށް ވެލިނެގުމުގެ މައްސަލަ: އީޕީއޭއިން ބުނަނީ ވެލިނަގަނީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތް ހެދީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕިއެމް ޑީލް ހަދައިގެން: ރިޔާޒް

ޕޭމަންޓް ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް އުރީދޫ އާއި ދިރާގަށް

ޕޮޒިޓިވް އަދި ކޮންޓެކްޓުވާ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސިވިލް ކޯޓާއި ފެމިލީ ކޯޓްގެ ޑިވިޝަންތައް އުވާލައި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން އަންގައިފި

4 ...