ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ނުބައި ތާރީހެއް ޖެހިފައި އޮތުމުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން މެދުކެނޑިއްޖެ

އާންމު ތަންތަނަށް ކުނި އަޅާނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި

ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

މަސްދަރު ހާމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުން ދޭ ޖަލު އަދަބު ތިން މަހަށް ބޮޑުކޮށްފި

އުތުރާއި ދެކުނުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފި އުވާލައިފި

ގާނޫނުން ނޫސްވެރިންނަށް ލިބިދޭ ހައްގުތައް ހަނިކުރުމާ ދެކޮޅު: އެމްއެންޕީ

މާލޭގެ ޓޫރިޒަމް ބިންތަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކު 95 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ހެއްކާބެހޭ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަން އެދިއްޖެ

ހެއްކާބެހޭ ބިލުން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން އެއްކޮށް ނެތިދާނެ: އެމްއެމްސީ

ހާރިޖީ މަސްލަހަތަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

5 ...