ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ދައުރު ކަނޑައަޅައި، ސީޕީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވައިލަންޖެހޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅި ބިލު ބަަލައިގެންފި

އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދުމަށްހުރި ދަތިތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދަން އީވާ ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބަލައިގެންފި

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރަށްރަށުގައި މަޝްވަރާތައް ބާއްވަނީ

މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އުފައްދަން ބިލް ފޮނުވައިފި

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ދެ ޝަރުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ކާރާއި ޖީޕް އަދި ވޭންގެ ޑިއުޓީ 100 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށް ނުކުޅެދޭ މީހުން ދުއްވާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަނީ

1

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ދެ ޝަރުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސް ކުރަން ބިލު ހުށަހަޅައި މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގައި ދެ ފެކްޝަނެއް ނޯންނާނެ: ރޮޒެއިނާ

ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގާނޫނުގައި މަޖިލީހުގެ ނަމެއް ނެތް! މިވީ ކިހިނެއް؟

3

އާއްމު ސިއްހަތުގެ ގާނުނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާއަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމަލެއް ނުކުރައްވާ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގަވައިދުތަކަށް ބެލެނިވެރިކަންދޭ، އާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ގާނޫނުގެ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފި

މަސްވެރިކަމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި: ޒަހާ

... 26