ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ކުދިކުދި އިޖުރާއީ މައްސަލަ ތަކާ ހެދި އަމީން ފަދަ ފަރާތްތައް ދޫވުމަކީ ދައުލަތަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް: އިންތި

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އަގަށްވުރެ، ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށްދީ ހަކަތައިގެ ބިލު ފާސްކޮށްފި

މިހާރު އޮތް ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނާއި، އަންހެނުންގެ ހެކި ބަހުގެ ގާނޫނު އުވާލާގޮތަށް ހެއްކާބެހޭ އާ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްބަސްވުންތަކާއި ސޮއި އަދި ޑޭޓާ މެސެޖު ތަކަށް ގާނޫނީ ބާރުދޭ ބިލް ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް

އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްބަސްވުންތަކާއި ސޮއި އަދި ޑޭޓާ މެސެޖުތަކަށް ގާނޫނީ ބާރުދޭ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ އޯޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލުކުރަން މި ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާކަން ވަރަށް ސާފު: މެންބަރު ސަލީމް

ކައުންސިލްތަަކަށް ބިން ވިއްކުމުގެ ބާރުދިނުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަން ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ފަޅުރަށްތަކުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް: ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ސާފު: ސަލީމް

އޮޅު ޖަނަވާރު މަގުމައްޗަށް ދޫކުރުން މަނާ ކުރުމުގެ ބިލު އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް

އުފަންވާތާ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަނާޅައިފި ނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

... 7 ...