ގާނޫނާއި ގަވައިދު

އެންމެނާމެދު އެއް ހަމައަކުން ގާނޫނު ހިންގައި، ރާއްޖޭގައި ގިސާސްގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ: ޝަހީމް

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުމުން ގްރީން ޓެކުހާ ގުޅޭ އޮޅުން އިސްލާހުކުރަން ފޮނުވަނީ

ނުބައި ތާރީހެއް ޖެހިފައި އޮތުމުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން މެދުކެނޑިއްޖެ

އާންމު ތަންތަނަށް ކުނި އަޅާނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި

ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

މަސްދަރު ހާމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުން ދޭ ޖަލު އަދަބު ތިން މަހަށް ބޮޑުކޮށްފި

އުތުރާއި ދެކުނުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފި އުވާލައިފި

ގާނޫނުން ނޫސްވެރިންނަށް ލިބިދޭ ހައްގުތައް ހަނިކުރުމާ ދެކޮޅު: އެމްއެންޕީ

މާލޭގެ ޓޫރިޒަމް ބިންތަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް އަހަރަކު 95 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ހެއްކާބެހޭ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަން އެދިއްޖެ

... 7 ...