ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ބާ އިމްތިހާން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިިފި

އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ހަނިކުރި މާއްދާ ބާތިލުކުރަން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

އައްޑިހަ ފަހެއްގެ ބޮޑު މަޖިލިސް: ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ނިންމައިލައިފި

ދައުވާއެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާ ނިންމުން، ދެން އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

މަޖިލީހުގެ މިދައުރަށް ސަރުކާރުން ބިލެއް ހުށަހަޅަން އޮތްނަމަ، ފޮނުވުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ވިޔަފާރި ގިންތި ކުރާ ގާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ ކިބައިން އުނިކުރި ބާރުތައް ދޭ އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީއަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒް އިންތިހާބުކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރަން ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ފޮރިން ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުން ރައީސް އޮފީހުން ވަކިކޮށް، ފިނޭންސަށް ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި

... 7 ...