ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ތަޅުމުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިގެން މިއަދު ވެސް މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

ތައުލީމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކުރަން ޖެހޭ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް އިއުލާނު ކުރާނެ: ފައްޔާޒު

ނަފުރަތުގެ ބިލަކީ އިތުރަށް ނަފުރަތު އުފައްދާ ބިލަކަށް ވެގެން ނުވާނެ: އިމްރާން

ނަފުރަތުގެ ބިލުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތައް ގޯސްވާނެ: ބައެއް މެންބަރުން

ދެ ބާރުގެ ވެރީން ދިރިއުޅުއްވާނެ ރަސްމީ ތަނެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ޓެރިޒަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހައްޔަރުކޮށް 48 ގަޑިއިރު ބޭތިއްބޭ ގޮތަށް ހަދަން ހުށަަހަޅައިފި

ސީއެސްސީއާ ވަކީން، ފޮރިން ސާވިސްގެ ނަމުގައި ވަކި ހިދުމަތެއް ގާއިމު ކުރަން ބިލު ހުށަހަޅައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓު 14 ދުވަހުގެ ރިސެސް އަކަށް

ލާދީނީ ކިޔުން ހުއްޓުވާ ބިލަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާހުތައް ފޮނުވައިފި

ލާދީނީ ކިޔުން ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގަނެ، ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

... 8 ...