ގާނޫނާއި ގަވައިދު

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަކަށް ނޯންނާނެ، އިމްރާނަށް މުހިންމުވީ މިނިސްޓަރުކަން: ޑރ. ޖަމީލް

ދައުވާނުކޮށް ބަންދުގައި 60 ދުވަހު ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ދިވެހިންނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ދާއިމީ ލައިސަންސް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ ނަމަކަށް ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނެއް: މުއިއްޒު

މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި އިސްކަން ދޭނެ އުސޫލަށް އޭސީސީން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ބާ އިމްތިހާން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިިފި

އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ހަނިކުރި މާއްދާ ބާތިލުކުރަން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

އައްޑިހަ ފަހެއްގެ ބޮޑު މަޖިލިސް: ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ނިންމައިލައިފި

ދައުވާއެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާ ނިންމުން، ދެން އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

މަޖިލީހުގެ މިދައުރަށް ސަރުކާރުން ބިލެއް ހުށަހަޅަން އޮތްނަމަ، ފޮނުވުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ވިޔަފާރި ގިންތި ކުރާ ގާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ ކިބައިން އުނިކުރި ބާރުތައް ދޭ އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

« 1 ...