ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ޖިންސީ ކުށުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް 2.7 މިލިއަނާ ހަމައަށް ބަދަލު ނަގައިދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބަލާ މުއްދަތާބެހޭގޮތުން ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުން ކަރަންޓާއި ފެނަށް ޒިންމާ ކުރުވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ބައި-އިލެކްޝަންތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލު ފާސްނުކުރަން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ޗާގޯސް މައްސަލަ: ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ނުގެއްލޭނެ: ޕަޔަމް އަހަވަން

ހާއްސަ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުން ބާ އިމްތިހާނު ހަދަން ނުޖެހޭ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ހެކި ނައްތާލާފާނެތީ މީހުން ބަންދުން ކުރާތީ އާއި ބަންދު އިތުރުކުރާ ގޮތާމެދެ ޔާމީން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ގާނޫނީފަންނުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހު: ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަށް ހުޅުވާ ދޮރެއް ކަމުގެ ތުހުމަތު!

1

މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުރުމުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެމްބަސީތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަނި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނަންބަރު ބޯޑު ހުރުމުން 1410 މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދީފި

1

ގަރާޖު ސިޓީ ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ އިސްލާހަށް ވޯޓު ދެއްވީ އެންމެ މެންބަރެއް

1
« 1 ...