ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ހެކްކުރުމާއި ސައިބާ ކްރައިމްގެ ކުށްތައް ކަނޑައަޅައި ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބަހުސްފަށައިފި

1

އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އިންޝުއަރެންސް ބެނެފިޓް ތައާރުފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ރައީސް

ޓެކްސީތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކުރަން އިތުރު ތިން މަސް ދީފި

ހެކް ކުރުމާއި ސައިބާ ކްރައިމްގެ ކުށްތައް ކަނޑައަޅައި ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

އިންތިހާބެއްގައި ސިޔާސަތުތަކާއި ވައުދު ފިޔަވައި ކޮށްދޭ އެހެން ކަންތައްތައް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ

ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭނީ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ފުލުހުންކަމަށް އޮތް މާއްދާއަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން ފޯމު ހުށަހަޅަން އޮންނަ މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް އިތުރުކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ސަރުކާރު ކުނުފުނިތައް އުފެއްދުމާއި އުވާލުމާއި ރެގިއުލޭޓްކޮށް މޮނީޓާ ކުރެވޭނެ ގާނޫނެއް ހެދުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް

އައިއޭއެލްއޭގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވު މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ރައީސް ފޮނުއްވި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ޑްރަގް އެތެރެކުރާ ބިދޭސީން ފޮނުވައިލެވޭގޮތް ބަދަލުކުރަން ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ބަހުސްފަށައިފި

މި މަޖިލިސް ފެށުނީއްސުރެ ދައްކަނީ އެމްއެމްސީއާއި ބްރޯޑްކޮމް އެއްކުރާ ވާހަކަ، ބިލު މަޖިލީހަކަށް ނާދޭ: މެންބަރު މޯޑު

ކޮމިޓީތަކުގައި 19 ބިލު އެބައޮތް، މަސައްކަތުގައި ސުންގަޑިއަށް އަމާޒު ހިފިފައެއްނުވޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

« 1 ...