ގާނޫނާއި ގަވައިދު

މުދަލުގެ ފެންވަރު ކަނޑަައަޅައި، މުދާ ބަދަލު ކުރުމާއި ބަދަލުހޯދުމުގެ ހައްގު ލިބޭގޮތަށް މަޖިލީހުން ބިލު ފާސްކޮށްފި

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގަވާއިދެއް ނެތްކަމަށް ބުނުމަކީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކައެއް: އޭސީސީ

ނުޙައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދުމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އިތުރު ކުށްތައް ހިމެނުމަށް ގާނޫނޫލްއުގޫބާތު އިސްލާޙުކުރަނީ

ހުވައި ނުކުރެވި ތިބި ވަކީލުންނަށް ތަމްރީނެއްދީ ހުވައިކުރުވަން ޖެހޭގޮތަށް ފާސްކުރި އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި

އެމްއެމްސީ އާއި ބްރޯޑްކޮމް އެއްކޮށްލުމުގެ ބިލް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭޖީއަށް ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

އޮންލައިންކޮށް ޝަރީއަތް ކުރެވޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަ ބޯޑެއް އުފައްދަން ޖެހޭ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހު އޭޖީން ވަނީ 60 މައްސަަލައެއްގައި ދައުވާ ކޮށްފައި

މަޖިލިސް ރައީސް: ކޮލަމާފުށީގައި ފަށްކަނޑަން އިން މީހަކު ވަރި ނުކުރުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ ހިލާފުކަމެއް

7

މަޖިލީހުން މިނިސްޓްރީތައް ހިންގައި ގާނޫނު ހަދައި ޝަރީއަތް ހިންގާނަމަ ސަރުކާރު އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: ޝަރީފް

7

ހާއްސަ ހާލަތުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

... 21