ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަ ބޯޑެއް އުފައްދަން ޖެހޭ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހު އޭޖީން ވަނީ 60 މައްސަަލައެއްގައި ދައުވާ ކޮށްފައި

މަޖިލިސް ރައީސް: ކޮލަމާފުށީގައި ފަށްކަނޑަން އިން މީހަކު ވަރި ނުކުރުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ ހިލާފުކަމެއް

7

މަޖިލީހުން މިނިސްޓްރީތައް ހިންގައި ގާނޫނު ހަދައި ޝަރީއަތް ހިންގާނަމަ ސަރުކާރު އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: ޝަރީފް

7

ހާއްސަ ހާލަތުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ބިލަށް ސަރުކާރުން އިތުރު 40 އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ގައުމީސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ނަން ބަދަލުކޮށް ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބަދަލުގެންނަަން ފާސްކޮށްފި

ޖަލުގައި ވާނުވާ ޖަހާފައި ތިބި 14 ކުޑަކުދިންގެ މައްސަަލައިގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޕޮލިސް އިމާރާތުގެ ނަން ބަލައިނުގަނެވޭނީ، ޝަހީދުންގެ ލޭގެ އަގު ވަޒަންކުރަން ބޭނުން ނުވާ ބަޔަކަށްވީމަ: ޑރ. ޖަމީލު

ދައުރު ކަނޑައަޅައި، ސީޕީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވައިލަންޖެހޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅި ބިލު ބަަލައިގެންފި

އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދުމަށްހުރި ދަތިތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދަން އީވާ ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބަލައިގެންފި

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރަށްރަށުގައި މަޝްވަރާތައް ބާއްވަނީ

... 23