ގާނޫނާއި ގަވައިދު

އާއްމު ސިއްހަތުގެ ގާނުނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާއަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމަލެއް ނުކުރައްވާ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގަވައިދުތަކަށް ބެލެނިވެރިކަންދޭ، އާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ގާނޫނުގެ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފި

މަސްވެރިކަމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި: ޒަހާ

މުޅި ވޯޓުކަރުދާސް ބާތިލުވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، ވޯޓު ބާތިލުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މިއަދުން މިއަދަށް ފާސްކުރަނީ

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކުން ގާނޫނީ އެހީތެެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ

މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅުމުން ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ: ފައްޔާޒް

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން އަހަރު ދުވަސް ވޭތުވީ ކަމާބެހޭ ދިރާސާއެއް ނެތުމުން: މެންބަރު ޖީހާން

2

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އިސްލާހު ނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްގީ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

20

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ވަކާލާތު ކުރުމުގެ އިމްތިހާނު ބާއްވައި ދެއްވުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ބިލްތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ރޭގަނޑުވެސް ކޮމިޓީ ބައްދަވުންތައް ބޭއްވުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ހަތް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އަންގަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ދަނިކޮށް، ރިޓަޔާ ކުރިޔަސް އިނާޔަތް ނުލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

... 19