ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ކާރާއި ޖީޕް އަދި ވޭންގެ ޑިއުޓީ 100 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށް ނުކުޅެދޭ މީހުން ދުއްވާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަނީ

1

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ދެ ޝަރުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސް ކުރަން ބިލު ހުށަހަޅައި މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގައި ދެ ފެކްޝަނެއް ނޯންނާނެ: ރޮޒެއިނާ

ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގާނޫނުގައި މަޖިލީހުގެ ނަމެއް ނެތް! މިވީ ކިހިނެއް؟

3

އާއްމު ސިއްހަތުގެ ގާނުނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާއަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމަލެއް ނުކުރައްވާ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގަވައިދުތަކަށް ބެލެނިވެރިކަންދޭ، އާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ގާނޫނުގެ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފި

މަސްވެރިކަމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި: ޒަހާ

މުޅި ވޯޓުކަރުދާސް ބާތިލުވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، ވޯޓު ބާތިލުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މިއަދުން މިއަދަށް ފާސްކުރަނީ

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކުން ގާނޫނީ އެހީތެެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ

މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅުމުން ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ: ފައްޔާޒް

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން އަހަރު ދުވަސް ވޭތުވީ ކަމާބެހޭ ދިރާސާއެއް ނެތުމުން: މެންބަރު ޖީހާން

2

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އިސްލާހު ނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްގީ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

20
... 20