ހުޅުމާލެ

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ޓޭޕް ދަމައި ބަންދުކޮށްފި

ބީޗް ސަރަހައްދު މިއަދު ތިނެއްގެ ކުރިން ހުސްނުކޮށްފިނަމަ، ހުސް ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެޗްޑީސީން ދީފި

މެޖިސްޓްރޭޓް ހުސެން ރަޝީދު އަނެއްކާވެސް ފުވައްމުލަކު ކޯޓަށް

1

ފުޅަނދުތައް ހުޅުމާލޭގައި ދައްކާލުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުންނެއްޓި ފާރެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

"ފުރިހަމަ ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ގައުމުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން"

ހުޅުމާލޭ ފްލެޓްތަކުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ހުސްބިން އެއްބަޔަކު "މިލްކު" ކުރުމުން، މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

3

ހިލަވެލި ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ހުޅުމާލެ ކައިރިން އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެ

ހުޅުމާލެއިން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

ހުޅުމާލެ ރަށު މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންފަށައިފި

ލިފްޓުގެ ކޭބަލް ކަނޑައިގެންގޮސް އިމާރާތެއްގެ ހަތްވަނަ ފަންގިފިލައިން ވެއްޓުނު މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ވަން ފޮޓޯ: ސިނަމާލެ ބުރިޖާއި ލިންކް ރޯޑު

5 ...