ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލޭގައި ޕާކިން ޖާގަ ހުރި ފަރާތްތަކުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެޖާގަ ދެވޭގޮތަށް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލެ މާލި ޕެރޭޑް

ވިލިނގިލީ ކައިރިން އޮޔާގޮސް އިއްޔެ ހަވީރު ގެއްލުނު ދެމީހުން 10ގަޑި އިރު ފަހުން ހުޅުމާލެއަށް އަރައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލެ އީދު ހުޅުޖެހުން

މިރޭ އީދު ހުޅުޖެހުމާއެކު ހުޅުމާލެ ބޮޑު އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށަނީ!

ސިނާންގެ ކޮލަމް: އީދަށް އެންމެން ފުރައިފި، ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް ސިޓީގައި ކަމެއް ނެތް!

އީދު ބަންދުގައި އެއާޕޯޓުގެ ފުރާ ގިމަތަ ބަސް ސްޓޮޕެއް ގޮތަށް ބޭނުން ކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދީން އެތަނުގެ ފެންސާއި ފާރު މައްޗަށް އަރައިތިބި ފޮޓޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

ޕެޓްރޯލް ޝެޑާއި ވޭނެއްގެ ދޭތެރެއަށް ސައިކަލެއް ވަދެ އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ގިނަ ހިދުމަތްތަކާއެކު "މައި ހުޅުމާލެ" ތައާރަފުކޮށްފި

2

އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ތަންފީޒު ކުރާނަން، ގަވައިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޓްރާންސްޕޯޓް

3

އެންމެ ފަހުން އެޗްޑީސީން ގޮސް ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދު ހުސްކޮށްފި

4 ...