ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އައިޖީއެމްއެޗާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ހުރަވީ ސްކޫލުން ދަރިވަރުން ހެއްވާލީ ތަފާތު ގޮތަކަށް

1

ވިލިވަރު ފެސިލިޓީ މިމަހު 17 ގައި މީހުން ވެއްދޭނެ: އަލީ ވަހީދު

ޓެގް އެޅުވި މީހުނަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން: ސީޕީ ހަމީދު

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި ތިންވަނަ މީހާގެ ޖަނާޒާ

ހުޅުމާލޭގައި މޯލްޑިވް ގޭސް ޑެލިވަރީކުރާ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މަސްކިރަން ދިޔަ ދޯންޏަކުން ހުޅުމާލެއަށް ފައިބައި ރޭކުރުމަށްފަހު، ރަސްދުއަށް ދިޔުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޗައިނާއިން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ މި މަހު 18 ގައި ނިމޭނެ

މިއަދު މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ހުޅުމާލޭ ސަހަރާގައި ވަޅުލައިފި

ކޮންމެހެން ދޭން ޖެހޭ ވެކްސިންތައް މާދަމާ އިންފެށިގެން ދޭން ފަށަން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ތިން ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާ ދިނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބައެއް، އެއީ ބަދަލުހިފުމަށް ދިން ހަމަލާއެއް: ފުލުހުން

ހުޅުމާލޭގައި ތިން ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

4 ...