ހުޅުމާލެ

ރޮޓަރީ ކްލަބް އޮފް މާލެއިން ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ބީޗު ސާފުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: މަމެން އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ހުޅުމާލެއިން 74 ގޯތި ވިއްކަން ހުޅުވާލި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވޯޓާ ތީމް ޕާކްގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް ބިން ހަވާލުކުރަން އަންގައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލް ހުޅުވުން

އެޗްޑީސީން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލެ ދަނބުގަސްތައް ދަނބުން ފުރިފައި، ބިދޭސީން ދަނބު ވިއްކުމުގައި އަވަދިނެތި

"މައިހުޅުމާލޭ ވޯލްޑް ކަޕް ފެސްޓިވަލް"ގެ ޕާޓްނާޝިޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

"އަނބޮއްމަނޭ ދަނބޮއްމަނޭ" މިފަހަރު މަނޭ ތޮފޮޅައިގައި ތާށިވުވުމެއް ނެތް، އޮތީ ދަނބުފޯރި!

މިހުރީ ކަދުރުން ފުރިފައިވާ ރުކެއް، މިފަހަރު ހުޅުމާލޭގައި

3

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލެއިން އިތުރު 74 ގޯތި ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

4 ...