ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މިހާރު 7 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދޭ: މަބްރޫކް

ޖިންނީން ލައްވައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނީ ތިން އަހަރުތެރޭ 20،000 ފްލެޓް ނޭޅޭނެ: ޑރ. ޝަހީމް

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ފުރަތަމަ ބަލިމީހާ ގެންގޮސްފި

7000 ފްލެޓަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ މަހު ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށަނީ

8

އެޗްޑީސީން އެއްބަސްވުން އެކުލަވައިލުމާއެކު ސޮއިކޮށް، ހުޅުމާލެޔަށް ކާރުގެ ހުއްދަދޭން ފެށޭނެ: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގެ ފިހާރައެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑިސްއިންފެކްޝަން ޗެމްބަރެއް

ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހުވެސް އެޗްޑީސީން ކުއްޔަށް ލުއިދޭން ނިންމައިފި

ޗައިނާ ސްޓޭޓް ހިޔާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ 7 ކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން އެޗްއާރުސީއެމުން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް 19 : ހުޅުމާލެ ޖަލުން ނެގި 30 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ބިދޭސީން ތިބޭ ފެސިލިޓީއެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުނީ ކެއުން ލަސްވުމުން: އެޗްޑީސީ

300 މީހުންނަށް ފަރުވާދެވޭނެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ 50 ދުވަހުން ނިންމައި ފަރުވާޔަށް ފައްކާވެފައި

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އައިޖީއެމްއެޗާ ހަވާލުކުރުން

3 ...