ހުޅުމާލެ

ޕެޓްރޯލް ޝެޑާއި ވޭނެއްގެ ދޭތެރެއަށް ސައިކަލެއް ވަދެ އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ގިނަ ހިދުމަތްތަކާއެކު "މައި ހުޅުމާލެ" ތައާރަފުކޮށްފި

2

އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ތަންފީޒު ކުރާނަން، ގަވައިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޓްރާންސްޕޯޓް

3

އެންމެ ފަހުން އެޗްޑީސީން ގޮސް ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދު ހުސްކޮށްފި

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ޓޭޕް ދަމައި ބަންދުކޮށްފި

ބީޗް ސަރަހައްދު މިއަދު ތިނެއްގެ ކުރިން ހުސްނުކޮށްފިނަމަ، ހުސް ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެޗްޑީސީން ދީފި

މެޖިސްޓްރޭޓް ހުސެން ރަޝީދު އަނެއްކާވެސް ފުވައްމުލަކު ކޯޓަށް

1

ފުޅަނދުތައް ހުޅުމާލޭގައި ދައްކާލުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުންނެއްޓި ފާރެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

"ފުރިހަމަ ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ގައުމުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން"

ހުޅުމާލޭ ފްލެޓްތަކުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ހުސްބިން އެއްބަޔަކު "މިލްކު" ކުރުމުން، މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

3

ހިލަވެލި ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ހުޅުމާލެ ކައިރިން އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެ

6 ...