ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލޭ ފުލެޓްތަކުގެ ކޮމަން އޭރިޔާ ބޭނުންކުރާގޮތް ބަލަނީ

ގިނަ ދުވަސްވީ އިމާރާތްތައް ބަލައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އެމްއެންއޭސީއައި އިން ގޮވާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓުތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން

1

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ބުރިޖު ހައިވޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، މިފަހަރުވެސް މަގުދެބައިތައް ފުނޑުފުނޑު

1

ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ: އަަންހެން މީހާ ދޫކޮށްލައި ފިރިހެން މީހާގެ ބަންދަށް ދިހަ ދުވަސް

ދެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

1

ހުޅުމާލޭގައި ގަރާޖު ނެތް ފަރާތްތަކަށް އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުން ހުއްޓާލައިފި

1

ދެކުއްޖަކާ ބެހިގެންކަމަށް ބުނެ ގަން ހިންގުވި މީހާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ބަރަހަނާކޮށް ގަން ހިންގުވައިފި

1

ޔުކްރެއިން މީހާ މަރުވި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ބަސް ޑްރައިވަރު ޝަރުތުތަކަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފި

6 ...