ހުޅުމާލެ

ވަން ފޮޓޯ: މަޖީދިއްޔާއަށް 95 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށް 1927 ގަސް އިންދުން

މަޖީދިއްޔާއަށް 95 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް 1927 ގަސް އިންދައިފި

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން ބަހައްޓަން ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި ހިކަނދި ފަތް ގަހާއި ރާނބާފަތް ހައްދަނީ

ބަސް ޕާކުރާނެ ބިމެއް އެމްޓީސީސީއަށް ހުޅުމާލެއިން ދީފި

ހިޔާ ފުލެޓު ސަރަހައްދުގައި އެޗްޑީސީން ފުޑް ސްޓޯލުތައް ބަހައްޓަނީ

1

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި އާއިލީ ފެސްޓިވަލް

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް ހަދަނީ، އެއްވަނަ ޑިޒައިނަށް ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފެހި ކުރުމަށް އެޗްޑީސީން ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

1

ހުޅުމާލޭގެ ހަތް ބިމެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ހަދައިދޭން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު ހުޅުމާލެއިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 7 ...