ސަރުކާރު

ތެލާއި ކާޑު އެތެރެކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން މީޑިއާ އޮފިސަރުންގެ ދައުރު ހުރިހާ އޮފީހެއްގައި ވެސް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ: ޝަހީބު

މި ސަރުކާރުގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަން ހުންނާނެ، ނަމަވެސް އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އާޒިމް

1

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖްކުރަން ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަނީ

1

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީއެމްއޭއިން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ނަގާފަ: މެންބަރު ގަފޫރު

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުން ދެވަނަ ހަފުތާގައި 33 މިލިޔަން ބާކީކޮށްފި

ރޭގެ ޖަލްސާއަށް ނުކުތް މީހުން މަދުވީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ނުހޯދިގެން: ރައީސް ނަޝީދު

6

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އޮތީ ވިދާޅުވެފައި: ފައްޔާޒް

3

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަނީ، ސުރުހީތަކަކާއި ބަހަނާތަކެއް، އެތަކެތި ބިލްތަކަށް ހަދަނީ މަޖިލީހުން: މަޖިލިސް ރައީސް

1

އެންމެ ކުޑަ ވެގެން ދެވޭނެ މުސާރަ މިމަހު ތެރޭ އިއުލާނު ކުރާނަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުގެ ނަން "ހައިކޮމިޝަން"އަށް ބަދަލުކޮށްފި

އައިއާރުއައިގެ ދިރާސާ: އިގުތިސާދާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އެބައޮތް، ސަރުކާރަށް ތާއީދު އެބައޮތް

6 ...