ސަރުކާރު

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް، ގައިދީންނަށް އެހީތެރިކަން

އިދިކޮޅުގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ދައުލަތުން މީޑިއާތަކަށް ހަރަދުކުރޭ: އަދުރޭ

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއެކު އިތުރު ތިން ބިލެއް މަޖިލީހަށް

މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާތީ އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން އުވާލަން އިދކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށް އަރަނީ

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ނަގާ ރަށްރަށުގެ ބިމާއި މުދަލަށް ބަދަލު ދޭނެ އުސޫލު އެލްޖީއޭއިން އާއްމުކޮށްފި

ސައުދީގެ ކިންގް އަބްދުﷲ އެއާޕޯޓަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

ގައުމުގެ ހެވާއި ލާބައަށްޓަކައި އެމްއާރުއެމުން ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ: ފާރިސް

އާންމުންނަށް ސަރުކާރަށް މެސެޖުން ކަންކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކީ އަދީބު ރުއްސައިގެން ހެކި އުފެއްދުން: ސައީދު

ބޭނުން ތާކުން ބޭނުން އިރަކު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ގަވްޑޮޓްއެމްވީ މެސެޖުގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން: މުއިއްޒު

6 ...