ސަރުކާރު

އީސީއަށް ހުއްޓުވޭނީ ކެންޑިޑޭޓުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް އެކަނި: ފުއާދު

ރައީސާއި ގާސިމް އަދި އިމްރާނާއެކު މިކުރަނީ އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ރާއްޖެ ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް: ނަޝީދު

ތުރުކީވިލާތާއެކު ފަސް ދާއިރާއަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން މާދަމާ

އެޗްޕީއޭ މެދުވެރިކޮށް ބައި އިލެކްޝަނަށް ދަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން: ޝުޖާއު

1

މި ސަރުކާރުން މުދައްރިސުންނަށް ދެރަގޮތެއް ނުހަދާނެ، ޝަރަފާއި ދަރަޖަ ދާނީ މައްޗަށް: މިނިސްޓަރު

ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންތައް ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް: އުޝާމް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެތައް މަޝްރޫއެއް ހިންގާފައިވުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް: ނަޝީދު

ބޭނުންވާ "ޖަމްޕު" އަދި ނުޖެހޭ، އެމްޑީޕީ އަދި 10 އަހަރު ވެރިކަމުގައި އޮންނަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

1

ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، އެންމެ ގާބިލު ކެނޑިޑޭޓަށް ވޯޓް ދިނުމަށް އެމްއާރްއެމުން ގޮވާލައިފި

ޔޫއޭއީއަށް ދިން ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސްކޫލުގައި "އިންޑިއާ އައުޓް" ޖެހުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ، ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ ތުހުމަތު ސަރުކާރަށް

2

ހައްގުތައް ކަށަވަރުނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ ހިއުމުން ރައިޓްސް ވޮޗްގެ ފާޑުކިޔުން ރާއްޖެއަށް

4 ...