ސަރުކާރު

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު އަސުރަށްފަހު ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފަހުން ކޮމުޔިނިޓީ ސްޕެރަޑަކަށް! ގިނަ ބަޔަކު ފުރައިގެން ރަށްރަށަށް

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވާދަކުރަނީ

އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާއަށް ގޮސްތިބި ގިނަބަޔަކު ރާއްޖެއަށް، ސިއްހީ ހިދުމަތް އިތުރު ގޮންޖެހުމަކަށް!

ތައުލީމުދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ކިޔެވުން މިމަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު އެއް ހަފުތާ އަށް ބަންދު!

ބޭންކުތެރޭ ފުނި ނުޖެހޭނެ ގޮތް ބޭންކުތަކުން ހޯދައިދޭން ޖެހޭ: މާރިޔާ

އެމްޑީޕީ އަދި ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ވެސް މިހާރު ޖެހޭނީ އަލުން މުރާޖައާކުރަން: މަޖިލިސް ރައީސް

މިއީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ގާއިމް ކުރަންވީ ވަގުތު: އިދިކޮޅު ޕާޓީ

ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ސްޓެލްކޯއިން ހަމަޖައްސައިފި

އިގްތިސޯދަށް ފައިދާވާ ކަމެއް ކުރަން މަތިކޮށް، ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް އުޖޫރައެއް ދިނުން މުހިއްމު: އަލީ އާޒިމް

ކޮވިޑުގެ ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ޕްރޮފްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން މާދަމާގޮތެއް ކަނޑައަޅަނީ

ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުން ހަރަދުކުރަން އޮންނަ ގޮތް ބަދަލު ކުރަން ގާނޫނެއް ހަދަނީ

2
4 ...