ސަރުކާރު

ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވައި ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބޭގޮތަށް އޮތް މާއްދާ އުވާލަން ހުށަހަޅައިފި

ފައިސާއާ ގުޅޭ ބިލުތައް ހުށަހެޅޭނީ ސަރުކާރަށް އެކަނި ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މަޖިލީހުގެ ދައުރަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސުޝްމާ އަވަހާރަ ވުމާ ގުޅިގެން މޯދީ އާއި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ސޯލިހު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ހިމާޔަތް ނުދޭން ނިންމައި، ޓަގުބޯޓާއި ފަޅުވެރީންނާ ވެސް އެކު އަދީބު ދިވެހި ސެކިއުރިޓީއާ ހަވާލުކޮށްފި

"ކޮބާ ނުވިއެއްނު!"މިރޭގެ ޖަލްސާއަށް ކިޔަން ޖެހުނީ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދޭތީ : އަދުރޭ

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 4 އަހަރުން ހޯދި 1.9 ބިލިޔަން، މިސަރުކާރުން 3 މަސްދުވަހުން ހޯދި: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

3

ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމުން 35،000 ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ: ރައީސް ސޯލިހު

ވިސްނުމަކީ މައި ރަށެއް ކަނޑައަޅައި 20 މޭލު ދުރުގައިވާ ރަށްތައް ހިމަނައިގެން ޒޯންތަކެއް ތަރައްގީކުރުން

1.3 ބިލިޔަންގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި، 1.7 ބިލިޔަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއެބަދޭ: އަސްލަމް

2

ދީބާޖާގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެދިއްޖެ

ބީއެމްއެލް ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރާ ހަތް ޑިރެކްޓަރުން ކަނޑައަޅައި، އިއުލާންކޮށްފި

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް، 502 މައްސަލައެއްގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލް ގާނޫނީ ލަފާދެއްވާފައިވޭ

4