ސަރުކާރު

އިންޑިއާއިން 8 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

2021 ރިވައިންޑް: މިނިސްޓަރުންނާއި މިނިސްޓްރީތަކަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް

ދައުލަތަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު އިތުރު 106 ބޭފުޅަކަށް

އިންޑިއާއާ ގުޅޭ ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ފެތުރުމުން ދެގައުމުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުން ސަރުކާރުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް

މި ސަރުކާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ހިންގަން އެނގޭނެ އެހެން ބަޔަކު ނެތް: މަބްރޫކް

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާއަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ހަގީގީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ރަށު ބާރުތައް ރަށު ރައްޔިތުންގެ އަތްމައްޗަށް

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް، އެންމެ ފަހުން އިންޓަނެޓުގެ އަގާއި ސްޕީޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައި ދިން ލުއިތަކާއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް، ވިޔަފާރިތަކަށް ހިންދަމައިލެވުމުގެ ސިއްރު

ދަތި ދުވަސްތަކެއްގައި ސަރުކާރުން ހޯދީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް: ނަޝީދު

5 ...