ސަރުކާރު

ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު 435 މުވައްޒަފަކަށް ހަަމަޖައްސައިދީފި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތަކާ އެކު ކޮވިޑްގެ ބޭނުންތަކަށް ދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު: ދުންޔާ

މިހާތަނަށް މަނާކޮށްފައިނުވާ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ހުރިހާ ދިވެހީން 14 ދުވަހަށް ގޭގައި އެކަހެރިކުރަން އަންގައިފި

ހަރަދު ކުޑަކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިއަހަރު އެއްބިލިޔަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްކުރަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަރަދުން 19.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުޑަކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިގެން ނޫނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދިޔުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮރޯނާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް މަޖިލިސް ރައީސްގެ ފާޑުކިޔުން!

4

އެސްޓީއޯގެ ސްޓޮކާނުލައި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް އެކަނި ބައި މިލިޔަން މާސްކް އެބަހުރި: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

ކޮރޯނާ ފެތުރޭ ސިއްހީ ހާލަތު ދަށް ގައުމުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ޗައިނާއިން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ބޮޑު ހަރަދުކޮށްގެން އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްވުރެ ބޭހާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ތެޔޮ ގެނެސް ޖަމާކުރުން މުހިންމު: މޫސަ

4

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ މައްސަލައިގައި މިސަރުކާރަކުން ދޮގެއް ނުހަދާނެ: އީވާ

5 ...