ސަރުކާރު

ރާއްޖެ މިދަނީ ދަރަނިވެރިވާން: ނަޝީދު

ކިއުބާގެ ޑޮކްޓަރުން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިފި، އާދިއްތަ ދުވަހު އިތުރު 12 ޑޮކްޓަރުން އަންނާނެ

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ރުވާންޑާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެއިން ރުވާންޑާއާއެކު ފަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ގެންނަ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތައް އުފައްދަން ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ޕްރޮމޯޝަނާއި އާ އެލަވަންސް ދިނުން މަޑުޖައްސާލައި، ހަރަދު ކުޑަކުރަން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

2

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 520 ޓަނުގެ ހަކުރު ވިއްކަން ނިންމައިފި

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 13 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި

ތިލަމާލެ ބްރިޖު އަވަސްކުރަން އެފްކޮންސްއަށް 185 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ އެސީސީއަށް

1

ބީޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނު ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ ނަމަކަށް ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނެއް: މުއިއްޒު

ކުނި ވަކިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ: މުއިއްޒު

5 ...