ސަރުކާރު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް މުޖާހިދު އައްޔަން ކޮށްފި

އިންޑިއާއާ އެކު ސޮއިކުރާ މުއާހަދާގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ހައްގުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ: އޭޖީ

2

އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާބެހޭ ލިޔުންތައް މިއަދު އެގްޒިމްބޭންްކަށް ފޮނުވާނަން: މިނިސްޓަރު

ސާކުގެ އެއްވަނަ އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓް ރޭންކިންގެ 62 ވަނައަށް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް

ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ކޮރަޕްޝަން ގަރާރުގައި ސޮއިކޮށްފި

ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތެއް އޮތް ނަމަ ފުލުހުން ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދޭން ޖެހޭ : ހަސަން ލަތީފް

1

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން، ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އޭޓީއެމް ހުންނަން ޖެހޭ: ފައްޔާޒް

މިއަދު އެގްރީމެންޓެއް ހަދާފަ މާދަން ބާތިލެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އަމިއްލައަށް ޚުދުމުޚުތާރުވެރިކަމެއް ކުރަމުން، ޓޫރިސްޓުން ކައިރީ ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދެކިލަން އަންނާށެކޭ ނުބުނެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ސައުދީ އަށް ދިން ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޖަލުުގެ މައްސަލަ ބެލުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް، ރަނގަޅުކުރާންޖެހޭ ކަންކަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ޖަލުގައި ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމާއި ބަންދުމީހުނަށް އަނިޔާވުން ބަލައެއް ނުގަންނަން: ސަރުކާރު

5