ސަރުކާރު

ކައުންސިލް ހައުސިންގެ ދަށުން ކުލި ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީ ވަނީ

ވެކްސިން ނުޖަހާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ދެ ހަފުތާއަކުން ޓެސްޓު ހަދަން ޖެހޭ

ވެލާނާގެއާއި އޮލިމްޕަސް ރަހުނުކުރާ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ އާދޭސް: ވެކްސިން ޖައްސަވާ، ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވުމަކީ ބޮޑު ނަސީބެއް!

ރީކޯ މޫސަ ނަޝީދަށް: ބަގާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލައްވަން ނޫޅުއްވާ! އެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބޭސްލައިން ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރަން އޮފީސްތަކަށް އަންގައިފި

އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނު ތައާރަފްކޮށްފި

ސަރުކާރު އޮފީސްތައް އިތުރު އެއް ހަފުތާއަށް ބަންދު

ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ގެންދާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓުގެ ހަރަދު ހަމަޖައްސަނީ ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން: ނާޒިމް ސައްތާރު

1

ގޯހުންގޯހަށް ނުދަނީސް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހީތެރިކަމަށް އެދެން ޑރ. މުއިއްޒު ގޮވާލައިފި

ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކުގައި ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް: އިންތި

1

ދައުލަތުން ގެއްލުން ދިނީމަ ބަދަލު ދޭން ޖެހޭނެ، ޒިންމާވާން ޖެހޭ މީހުންނަށް ދައުވާކުރާނަން: ސަރުކާރު

... 7 ...