ސަރުކާރު

ކަރާ، ކާށި އަދި މިރުހުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ

މިއަހަރު ރޯދަ މަހު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ޖެނެރަލުންނާއި ލީޑަޝިޕުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ސަރުކާރަށް އެބައޮތް: ޝަމާލް

މިޔަންމާއަށް ގެނައި ބަޣާވާތް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވަން ވަކި ހާއްސަކަމެއް ނުކުރޭ: ރޮޒެއިނާ

2

ކަންކަން ކުރަން ކޮންމެ ރައީސަކަށް ދެ ދައުރު މުހިންމު: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ބިލާއި ނަފުސާނީ ސިއްހަތުގެ ބިލާއެކު ސަރުކާރުން 33 ބިލެއް

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހިޔާލު ފާޅުކުރުން މަނާކޮށްފި

ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން އެމްޓީސީސީއަށް ލިބޭ މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ސަރުކާރުން ދޭނެ: އާޒިމް

މަސްވެރިކަމުގެ ހަމަ އަގާއި ކިރުންވެސް މި ސަރުކާރުން ދާއިރާއަށް ގެންނަ ތަރައްގީއާ ގުޅިފައި

އަންނަ އަހަރުގެ ބޮޑު އީދާއި މިނިވަންދުވަހާއި ދިމާކޮށް ސަރުކާރު ބަންދު 12 ދުވަސް

އިދިކޮޅުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ: ޝިޔާމް

... 8 ...