ސަރުކާރު

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުން ސަރުކާރުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް

މި ސަރުކާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ހިންގަން އެނގޭނެ އެހެން ބަޔަކު ނެތް: މަބްރޫކް

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާއަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ހަގީގީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ރަށު ބާރުތައް ރަށު ރައްޔިތުންގެ އަތްމައްޗަށް

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް، އެންމެ ފަހުން އިންޓަނެޓުގެ އަގާއި ސްޕީޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައި ދިން ލުއިތަކާއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް، ވިޔަފާރިތަކަށް ހިންދަމައިލެވުމުގެ ސިއްރު

ދަތި ދުވަސްތަކެއްގައި ސަރުކާރުން ހޯދީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް: ނަޝީދު

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް، ގައިދީންނަށް އެހީތެރިކަން

އިދިކޮޅުގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ދައުލަތުން މީޑިއާތަކަށް ހަރަދުކުރޭ: އަދުރޭ

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއެކު އިތުރު ތިން ބިލެއް މަޖިލީހަށް

މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާތީ އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން އުވާލަން އިދކޮޅުން ގޮވާލައިފި

... 8 ...