އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ބެލެނިވެރީން ނުކުމެ ހިރިލަންދޫ ސްކޫލުގައި ތަޅު އަޅުވައިފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަލުން ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮމޯޝަން ދެނީ

ނޮޅިވަރަންފަރުން ބޭނުންވަނީ އެރަށް މޮނިޓަރިން އަށް ލުމަށް! އެޗްޕީއޭ އިން ބުނަނީ އެފަދަ ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށް

1

ފޮތްތަކުގައި ކުށެއް ހުރިކަން ފާހަގަވާނަމަ، ހިއްސާކުރަން އެދިއްޖެ

ޓީޗާސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑު އެކުލަވާލައި ފަސް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ސުކޫލް ކުދިންނަށް ކޮވިޑުގެ ދެވަނަ ޑޯޒަ ޖަހަން ފަށައިފި، ފުރަތަމަ ދޯޒު ޖަހަން ނުފަށާ ފަސް ސުކޫލެއް

ފޮތްތަކުގައި ކުށް ހުރި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ޕްރޫފް ރީޑިން ޕެނަލެއް ގާއިމުކޮށްފި

މައްސަލަ ހުރި ގުރޭޑު 1ގެ ފޮތް ފިޔަވާ އެހެން ފޮތްތަކަކީ 2015 އިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރާ ފޮތްތަކެއް: އެޑިއުކޭޝަން

1

އިސްލާމް އަދި ގުރުއާން މާއްދާގެ ފޮތްތައް ރިވިއުކުރަން ފަށައިފި

ގުރޭޑް އެކެއްގެ ގުރުއާން ފޮތުގައި ދެ ސޫރަތް އެކުވެފައިވާ މައްސަލަ ބަލައި ހައްލުކުރަނީ

ގާޒީ ސްކޫލް ގްރޭޑް 4 ގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ބައެއް ކުދިން ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ހުންއައިސް ބޭރަށް ހިންގައި ހޮޑުލެވޭ ރޯގާއެއް ކުޑަކުދީންގެ މެދުގައި ބާރަށް ފެތުރެނީ

... 7 ...