އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ވަން ފޮޓޯ: އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން މަގުމައްޗަށް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ޓާމް ބަންދު ޑިސެމްބަރަށް! ދަރިވަރުން 23 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

އަރަބިއްޔާ ވަގުތީ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގި އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

މިއަދު ރާއްޖެ މިވަނީ އީޕީއެސްއަކަށް ބޭނުން ޖެހިފައި: ރައީސް

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް، ބާޖަމާލުއްދީން ހުރި ގޯތީގައި ހަދަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް, މާލެއިން އަރަބިއްޔާއަށް ބޮޑު ބިމެއް ހަމަޖައްސަނީ

ވ. އަތޮޅު ސްކޫލުގެ ބިދޭސީ ޕްރިންސިޕަލާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖެއް

އަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުމަކީ "ޗޮއިސް"އެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖަށް

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ސްކޫލެއް އަރަބިއްޔާއަށް، ވަގުތީ ގޮތުން ދަރިވަރުން އިއްޒުއްދީން ސްކޫލަށް

އިސްލާމް އަދި ގުރުއާން މާއްދާގެ ފޮތްތަކުގައި ހުރި އާޔަތްތައް އުނިކުރަން ނިންމާފައެއް ނުވާނެ: އެޑިޔުކޭޝަން

ޓިއުޝަން ކުލާސްތައް ހިމެނޭހެން ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އަންގައިފި

... 7 ...