އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް ކިޔަވައިދޭނީ އިސްލާހާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތްތަކުން: އެޑިޔުކޭޝަން

ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނެވެރީންނަށް ގްރީން ކާޑު ދޫކުރަން ފަށައިފި

މުޙަންމަދު ޝާހިދު ޙަލީމްގެ ހިތް: ށަވިޔަނިސުކުން، "ނާސަބުނެ ރަދުންނަށް - ނަށަރަދުން ބުނެ ސަނާ"

2

ބޭރުން އިސްލާމް ޓީޗަރުން ގެނައުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އިންޑިޔާ އިން ފަންޑުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނ.ޅޮހި އަދި ރ. ކިނޮޅަހު ކްލާސްރޫމް ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިއްޖެ

އިސްލާމް ކަރިކިއުލަމް ރިވިއުކޮށް، ޓީޗަރުން ބޭރުން ގެނައުމަށް ވިސްނަނީ

30،000 ދަރިވަރުން ވެކްސިން ޖަހައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ދެ ބަހުން ކިޔަވައި ދޭ ސްކޫލެއް އިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް ކުވެއިތުގެ ކުންފުންޏަކަށް

މީހުން ބިނާކުރުމަކީ، ގައުމުގެ ކުރިމަގަށް ޓަކައި ރައްކާކުރެވޭ ވަރަށް އަގު ބޮޑު ރައުސްމާލެއް: ރައީސް

ހުޅުމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް މަރާމާތު ކުރަން އަމިއްލަ ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

10 އަހަރުގައި އޯލެވެލްގެ ކެމިސްޓްރީން އޭ ސްޓާ ހޯދި ރަޔާންއާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހި، އިސްލާމް ފޮތް މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފިން، އަތޮޅުތަކަށް މިހަފުތާގައި ފޮނުވާނެ: އެޑިޔުކޭޝަން

1
... 8 ...