އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އަމާޒަކީ ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު މުދައްރިސުންގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ލިބުން: ނައިބު ރައީސް

މަޖިލީޙަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް މަޑުއްވަރީ ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

އާ 16 ކުލާސްރޫމާ އެކު އދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށްފި

މި ސަރުކާރުން ފެށި ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 12000 ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު ދީފި

ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ އާއި އެޑިއުކޭޝަނާއި ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ސީއެޗްއެސްސީގެ އިމާރާތެއް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

400 އަށްވުރެ ގިނަ އާ ޓީޗަރުން ހޯދަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

މަޑުއްވަރީ ސުކޫލުގައި ޕްރިންސިޕަލަކު ނެތުމުން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ: ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތު "ދައްތަމެން" މަސައްކަތުން އެކަހެރިކޮށްފި

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަޖުބޫރުކޮށްގެން ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން ބޭތިއްބުމުން، މުޅި އުމުރަށް ކިޔެވުން މަތިން ފޫހިވުން އެކަށީގެންވޭ: މިނިސްޓަރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި "މުހައްމަދު ގާސިމް ޕްރީސްކޫލް" އަށް ވަންނަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

5 ...