އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ 720 ފުރުސަތު އަންނަ ހޯމަދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

12000 ދަރިވަރުން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދޭ، 2023 ނިމޭއިރު 5000 ދަރިވަރުން ނިންމާނެ: ރައީސް

ދީނުގެ ސައްހަ އަޤިދާ ހާމަކޮށްދިނުމަށް އިލްމުވެރީންގެ އެހީގައި ނެޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ކެމްޕޭނެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަންނަ މޭމަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

މުދައްރިސުންގެ ދިރާސާ ފޮތް ނެރެފި، ދިރާސާ އިން ވެސް ދައްކަނީ މުސާރައިގެ މައްސަލަ!

މޫނުބުރުގާ އެޅުމަކީ ޓީޗަރުންގެ މަސައްކަތަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވެގެން ނުވާނެ: އެމްއެންޕީ

ދަރިވަރުންނަށް ޓީޗަރުންގެ މޫނު ފެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ މީހުންގެ ލޭ ހުއްދަކަމަށް ސިފަކުރާތީ އެމްޑީޕީގެ ކަންބޮޑުވުން!

ފިލާވަޅު ދޭހަވުމުގައި ޓީޗަރުގެ މޫނުގެ އިޝާރާތާއި ނޮންވާބަލް ބިހޭވިއާ ފެނުން ލާޒިމު: މިނިސްޓްރީ

1

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ލަންކާގައި ހުންނަ ސޯސަންވިލާގައި ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

މޫނުބުރުގާ އަޅާ ޓީޗަރުންގެ މޫނު ކިޔަވައިދޭ ވަގުތު ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓަން ހަނދާންކޮށްދީފި

2

އިންޑިއާ ޓީޗަރުންނަށް ބޭރުތެރެއިން ފުރައްސާރަކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ: އެޑިއުކޭޝަން

1

ސެޓެލައިޓް ސްކޫލް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

5 ...